Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэр Урысейм и МахуэмкIэ цIыхухэм йохъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
Урысейм и МахуэмкIэ дынывохъуэхъу!
 Мы махуэр ди адэхэмрэ адэшхуэхэмрэ я лIыгъэр дигу къэдгъэкIыжын, ди Хэкум и нобэмрэ абы и къэкIуэнумрэ дегуп­сы­сын, къыкIэлъыкIуэ щIэблэхэм я пащхьэ щытхь жэуапыр къыдгурыIуэн, къэкIуэну зэманыр нэхъыфIыж, нэхъ дахэж хъун папщIэ зэфIэдгъэкIахэмрэ длэжьын ­хуейуэ къытпэщытхэмрэ зэпэтлъытэн ­папщIэ щхьэусыгъуэ хъарзынэщ.
 Дэ шэч къытетхьэркъым Урысейм и Махуэр гъэлъэпIэныр ди цIыхубэм я зэкъуэ­тыныгъэмрэ зэрыIыгъыныгъэмрэ, ахэр ди Хэку иным икIи лъэщым - Урысей Федерацэм - зэрыхуэпэжым я дамыгъэ нэсу зэрыщытынум. Лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхубэм я хабзэ нэхъыфIхэр щIэгъэ­къуэн къэтщIурэ, мамырыгъэмрэ цIы­хубэм я зэгурыIуэныгъэмрэ дгъэбыдэурэ, щыIэ Iэмалхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ, ап­хуэ­дэу иджырей зэхэщIыкIымрэ зыу­жьы­ныгъэм и гъуэгу нэхъыфIхэмрэ къэд­гъэсэбэпурэ дэ къытпэщыт къалэн псори дгъэзэщIэнщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэкIуэнур къызэдгъэпэщынщ!
 Нобэ дэ дыщопсэу къэрал щхьэхуитым, лъэщым, ипэжыпIэкIэ къэрал иным. Урысейм и къарум и хэкIыпIэр абы и зэ­къуэтыныгъэрщ. Къэбэрдей-Балъкъэ­рым, Урысейм адэкIи заужьынымкIэ шэ­сыпIэр дызэгурыIуэу дыпсэунырщ, ди ­гъунэгъухэм я Iуэху еплъыкIэмрэ я фIэщхъуныгъэмрэ пщIэ яхуэтщIынырщ, хьэ­лэлу лэжьэнырщ, псоми ди зэхуэдэ уна­гъуэр дыхуэсакъыу тхъумэнырщ.
 Мы гуфIэгъуэ махуэ гъуэзэджэм Жылагъуэ палатэм хэтхэм я цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу узыншагъэ, ефIэкIуэныгъэ, мамырыгъэ, зэгурыIуэныгъэ фиIэну!

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэ Берд Хьэзрэталий

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ