Жэрдэм къыхэзылъхьар

 КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым гуфIэгъуэ зэIущIэ иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. ЕджапIэ нэхъы­щ­хьэм  и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ Урысей хьэ­рычэтыщIэ IэнатIэм и тхыдэмкIэ екIуэкIа къэралпсо олимпиадэм щытекIуахэр гъэпэжэным. 
 Ди республикэм  и курыт школхэм я еджакIуэ нэхъыжьхэмрэ университетым и студентхэмрэ жыджэру зыхэта олимпиадэр  егъэкIуэкIынымкIэ жэрдэм къыхэзылъхьар «Iуэху щащIэ Урысей» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ Урысей тхыдэ зэгухьэ­ныгъэмрэщ. Псори зэхэту зэпеуэм я зэ­фIэкIхэр щагъэлъэгъуащ цIыхуи 120-м щIигъум. Абыхэм ящыщу нэхъ къыхэжаныкIахэм гуфIэгъуэ зэхуэсым щратащ щIыхь тхылъхэмрэ сертификатхэмрэ. Абыхэм щIыгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьэ­ры­чэтыщIэхэм къабгъэдэкI ахъшэ саугъэтхэри. 
 КъБР-м ЗыужьыныгъэмкIэ и центрым и унафэщI Мусей Ларисэ олимпиадэм щытекIуахэм ящыщу ныбжьыщIи 8-м яритащ шахмат джэгунымрэ каллиграфиемрэ  пщIэншэу зэрыхуагъэсэным щыхьэт техъуэ сертификат. БзэхэмкIэ клубым и унафэщI Елгъэр Ланэ, Сабийхэм я творческэ зэ­фIэкIым зыщрагъэужь центрым и пашэ Овдиенкэ Юлие сыми къабгъэдэкI тыгъэ ­гуапэхэр ялъысащ олимпиадэм къыхэжаныкIа ныбжьыщIэ зыбжанэм. Къи­щынэмыщIауэ,  ахэр ирагъэблэгъащ Овдиенкэ Юлие къызэригъэпэща  арт-пшыхь цIыкIум. «Cook & Talk»  пщэфIапIэ мастерскойм и унафэщI Юсубов Амир зэпеуэм щытекIуа Тэнащ Тинэ иритащ зи пашэ IуэхущIапIэм щекIуэкIыну мастер-классым хэтыну зэрыригъэблагъэм щыхьэт техъуэ тхылъ. 
Олимпиадэр къызэзыгъэпэщахэм  къабгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ КъБКъМУ-м и ректор Апажэ Аслъэн, университетым и егъэджакIуэхэу Трамэ Азизэ, Тагузлоев Аслъэн, Зумакуловэ ФатIимэт, Ло Анзор сымэ.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ