Iэпщацэм и лъэбакъуэщIэ

 Санкт-Петербург щекIуэкIащ ФИФА-м и вице-президенту щыта Гранаткин Валентин и цIэкIэ къызэрагъэпэща XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ ныбжьыщIэ командэ къыхэхам дэщIыгъуу абы зыкъыщигъэлъэгъуащ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэ щIалэщIэ Iэпщацэ Марат. 
 Илъэс пщыкIуий зи ныбжь Iэпщацэ Марат лъэ быдэкIэ «Спартак-Налшыкым» нэгъабэ хыхьахэм, абы и къэкIуэнур куэдкIэ зэлъытахэм ящыщщ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ип­щэ» гупым 2018 - 2019 гъэхэм щекIуэкIа зэ­хьэ­зэхуэм ди командэм и щIыхьыр ихъумэу абы зэIущIэ 24-рэ иригъэкIуэкIащ икIи IэщIагъэлIхэм и джэгукIэр хуабжьу ягу ирихьащ. Аращ къэралым и ныбжьыщIэ гуп къыхэхам щIраджари. 
 Мэкъуауэгъуэм и 4 - 14-хэм Санкт-Петербург щекIуэкIа Гранаткин Валентин и цIэкIэ къызэрагъэпэща XXXI дунейпсо зэхьэзэ­хуэм Iэпщацэ Марат щыджэгуа Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ ныбжьыщIэ командэ къыхэхам хьэрхуэрэгъу къыхуэ­хъуат Ираным, Аргентинэм, Армением я гуп лъэщ­хэр. Ди лъахэгъум абыхэм фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Уеблэмэ, Iэпщацэм дигъэкIа топым и фIыгъэкIэ Армением и командэ къыхэхар хагъэщIащ. Ебланэ дакъикъэм абы и хьэрхуэрэгъум топыр къытрихащ икIи гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIри, бжыгъэр къызэIуихащ. 
 Урысей Федерацэм и етIуанэ ныбжьыщIэ командэ къыхэхар зыхэт гупым щыте­кIуахэм ящыщ зы хъури, финал ныкъуэм нэсащ. Абы къыщыпэщIэува ди къэралым и япэ гупыр къызэрыпэлъэщар зэIущIэ нэужь пенальтихэмкIэщ.
 КъищынэмыщIауэ, а махуэ дыдэхэм Iэпщацэ Марат ираджат етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым и командэ къыхэхам. Профессионал Футбол Лигэм и «Переправа» кубокыр къэхьынымкIэ зэхьэзэхуэм адыгэ щIалэщIэр ирагъэблэгъат, арщхьэкIэ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ ныбжьыщIэ командэ къыхэхам щыджэгуным нэхъ пщIэ иIэу къалъытэри, и гъэсакIуэхэм ар япэ ирагъэщащ. 
 Шэч хэмылъу, «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэ Iэпщацэ Марат иужьрей зэманым футболым лъэбакъуэщIэ щичащ. Ди гуапэщ адэкIи и ехъулIэныгъэхэмкIэ дигъэгуфIэмэ.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020