ЖьэрыIуатэбзэм и къарур щIокI

 ПщIэ зыхуэсщIу мы тхыгъэм еджэну мурад зыщIа си ныбжьэгъу, цIыхубэр къэзыцIэла узыфэу нобэ сызытетхыхьынур уэр ды­дэм къо­узми пщIэркъым! Сыт хуэдэ цIыхуми фIэ­фIынукъым ар мыу­зыншэу къыщIебгъэдзмэ, ауэ дэтхэнэми зыхуэсакъыжыныр и къалэнщ. 
 ЦIыхубэр зэзыпх къарухэм я нэхъапэр псалъэщ! Си тхыгъэр зэхьэлIар ди лъэпкъыбзэ къудей мы­хъуу, бзэуэ щыIэм я къа­рур зыгъэужьых Iэмалщ. Iуэхум гузэвэ­гъуэ нэхъыщхьэу хэлъыр но­бэрей щIалэгъуа­лэр сыт хуэдэ бзэкIи Iэзэу зэ­рызэмыпсэлъэфырщ. Гъэ­­щIэгъуэнкъэ дызытет дунейр: IэщIагъэрэ щIэныгъэу щыIэм зеужь, ауэ а псоми я лъабжьэжыр бзэ­хэращи, тIэщIокI! Сы­теп­сэлъыхьын дэнэ къэна, Iуэхум и щытыкIэм сы­­ще­гупсыскIэ, соукIы­тэ икIи согузавэ. ИтIани, сы­тегушхуэнщи, зэрыс­ху­зэфIэкIым хуэдэу зэпкъ­рыс­хынщ. 
 Иджырей сабийхэр, сыт щыгъуи хуэдэу, къызэралъ­хуу гулъытэрэ гуапагъэ­кIэ ягъэнщIу япI, арщхьэкIэ пасэу гъэсапIэхэм иратын хуей мэхъу. Зи псэлъэкIэм зимыужьа, езым хуэдэ сабий гуп хэхуэ цIыкIум, ­дауэ пщIыми, зыхуей псори щигъуэ­тыркъым садым. Щагъаш­хэ, щагъэжей, щагъа­сэ, щIэныгъэ гуэрхэри щрат, ауэ адэ-анэ гулъытэ щощIэ. Ахэр садым къи­зышыж адэ-анэхэр я нэхъыбапIэм зыщIэхъуэпсыр зыщ: Iэмалыншэ тIэкIур быным хуащIэу зэрызагъэпсэхунырщ. Абы и бзэм зиужьыным ахэр егуп­сысыххэркъым. Языныкъуэ адэ-анэхэм ящIэращи, цIыкIухэм япэ псалъэу ­жра­гъэIэхэм ящыщщ хъуа­нагъэхэр. Ар бзэхэм я уз нэхъ гуащIэщ, и хущхъуэгъуи къэгъуэтыгъуейщ!
 КъыкIэлъыкIуэу сабийр школым щIотIысхьэ, и зэманыр къосри. Абы щIэсурэ жып телефоныр к­ъащтэ, иджыри къэс ар къэзымыгъэсэбэпа зырыз яхэтыжмэ. Зэпсалъэ нэхърэ зэхуэтхэмэ нэхъ къащтэ мэхъур абдеж къыщыщIэ­дзауэ. Ари анэдэлъхубзэ къабзэкIэ зэхуэтхэу щытамэ, гур ап­хуэ­дэуи узынтэкъым. Ди щIыпIэм апхуэдэ анэбзэ къабзэ щыгъуэтыгъуейщ. Щыбгъуэтынур адыгэбзэ-урысыбзэрэ балъкъэрыбзэ-урысыбзэрэщ, зэхэт­хъуауэ, зэхэухуэнауэ. Лъэп­къы­бзэхэми урысыбзэми зэрыхуэмыIэзэм къы­хэкIкIэ, щIалэгъуалэм а бзэщIэхэр къагъэсэбэп, уеб­лэмэ лъэ быдэкIэ ди рес­публикэми ахэр щыу­вауэ жыпIэ хъунущ. 
Си гур нэхъ лейуэ зыгъэпIейтей мы Iуэхум хэлъщ. Пэжыр жыфIэт, куэдрэ фрихьэлIэрэ фэ зи бзэм и дахагъэмкIэ фыкъыдэзыхьэх цIыхухэм? Сэ зи гугъу сщIыр зэрыцIы­хукIэ зыщыгъупща ди щIалэ­гъуалэращ, хэбгъэзыхьмэ, Интернетым и Iэмал къудейкIэщ куэдым я гупсысэр зэрызэтрагъэхуэфыр. Хэт къызжиIэфыну зы гупу зэхэс щхьэкIэ къамы­гъанэу, щхьэж я телефо­ныр я нэкIум Iулъу зэбгъэ­дэсхэр фIэгъэщIэгъуэну? Ди жагъуэ зэрыхъунщи, псо­ри десэжащ апхуэдэ теп­лъэгъуэм! Зы дакъикъэкIэ нэхъ мыхъуми фи нэгу къыщIэвгъэхьэ, Iуэхум зимыхъуэжмэ, дэ бзэмыIу дуней къызэрытпэщылъыр!
Ар шынагъуэщ. Абы девгъэгупсыс. 

ДЖЭДГЪЭФ Беслъэн, КъБКъУ-м и студент.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


18.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
11.11.2019