Гушхуэныгъэ яхэлъу къохъу

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым и «Амикс» щIалэгъуа­лэ уэрэджыIакIуэ гупыр зымыцIыху куэд ису къы­щIэкIынкъым ди республикэм. ЯгъэзащIэ дэтхэнэ уэрэдри теплъэгъуэ да­хэу уи нэгу къыщIэзыгъэувэф а ансамблым зэ­фIэкIышхуэ бгъэдэлъщ. Балигъ гупым я щапхъэм тету къотэдж «Амикс»-м и «Амикс цIы­кIу» («Амиксик») сабий ансамблри. 
 Илъэситху фIэкIа зи мыныбжь сабийхэм утыкур ягъэбжьыфIэу, гупыр ягъэгупу щыплъа­гъукIэ, ущымыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэкъым. ЕкIуу къафэу, уэрэдхэр дахэу жаIэу, ябгъэдэлъ зэфIэкIым игъэ­гушхуэжу ахэр зыгъа­сэхэм фIыщIэ ин яхуэфащэу къызолъытэ. Гупым и унафэщI нэхъыщхьэр ­Къул Амирщ. Абы и дэIэпыкъуэгъухэщ и щхьэгъусэ Къул Ланэрэ абыхэм я хъыджэбз пажэ Даянэрэ. ГъащIэм Iэпэгъу зэрыщызэхуэхъуам хуэдэ дыдэу, унагъуэм и нэхъыжьхэр я щапхъэу, абы ис псори лэжьыгъэкIи зэдоIэпыкъу. Уеблэмэ уна­гъуэм илъ зэхущытыкIэ дахэр Къулхэ хьэлэмэту хапщэф я гъэсэнхэми. Амир сабийхэм я адэ пэлъытэщ, фIэлIыкIыныгъэшхуэ сабийхэм къыхуаIэщ, фIыуэ ялъагъу, и ущием цIыкIухэр щIэтщ. Ланэ цIыкIухэм я анэ пэлъытэщ. Бзылъ­хугъэ Iэщабэ-Iущабэм, щэ­ны­фIэм цIыкIухэм лъагъу­ныгъэшхуэ ябгъэделъхьэ, абыхэм я зэчийр наIуэ къэ­щIынымкIэ лэжьыгъэшхуэ ядрегъэкIуэкI. Я хъыджэбз пажэ Даяни зэрылъэкIкIэ и адэ-анэм ядоIэпыкъу, ныб­жьышхуэ имыIэми, зэ­фIэкIышхуэ къыкъуэкIащи, и адэ-анэм якъуэувауэ сэ­бэп яхуохъу. 
 Къулхэ я унагъуэм ди бынхэм драгъэкIуэкI лэ­жьыгъэшхуэм дыщIегъу Тэма­зэ Лиуан. Ар сабийхэм актёр зэфIэкI яхэлъхьэным йогугъу. Аращ зи фIыгъэр цIыкIухэр нэфIэгуфIэу, щIыкIафIэу утыкум зэ­ритыр. Сабийхэр дахэу къэфэнымкIэ гупым ядолажьэ Думэн Мариа­ннэ. Думай Iэсият сабийхэр уэрэд жыIэкIэм хуегъа­сэ. А пщащэхэм я теплъэ дахэхэмрэ я макъ жьгъы­рухэмрэ я нэIэ щIэт цIыкIухэми ядыболъагъу.
 КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ­Къул Амири, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Къул Лани, ди бынхэм ядэлажьэ адрейхэми фIыщIэ ин яхудощI зэфIах лэжьыгъэ куп­щIафIэхэм папщIэ. Я ехъулIэныгъэхэм Тхьэм къахупищэ, гуфIэгъуэ, насып, дэ­рэжэгъуэ, узыншагъэ куэду яIэну ди гуапэщ. Абыхэм я нэIэм щIэту, гуш­хуэныгъэ я нэгум къищу къэхъу ди щIэблэми лъэп­къыр зыгъэгуфIэн цIыху къахэкIыну Тхьэм жиIэ! 

ЛЫХЬ Раисэ, КъБКъУ-м и студенткэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


18.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
11.11.2019