Щхьэм къимытIасэ Iуэхухэр

 Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я къалэмыпэм къыщIэкIа тхылъ гъэщIэгъуэн иджыблагъэ дунейм къытехьащ. «Мис­тическая Кабардино-Балкария» зыфIаща лэжьыгъэм щы­зэхуэхьэсащ щхьэм къимытIасэ, фIэщщIыгъуей хъыбархэу ди республикэм ехьэлIахэр. 
 ПсалъэкIэ къыпхуэмыIуа­тэ, зы щытыкIэ гъэщIэгъуэн гуэр къы­­зыпкърыкI щIыпIэхэм, нэ­гъуэщI дунейм ухэзышэ «бжэхэм», бгъуэн­щIагъхэмрэ щIыу­нэ­хэм­рэ къыщыхъу-къы­щы­щIэхэм, НЛО-хэм­рэ алмэс­ты­хэмрэ, блэш­хуэхэмрэ цIыху зыш­хыф бэджхэмрэ, Арриантэ пщым и хьэку телъыджэм, ­хъейуэ, ­бауэу, хэхъуэу щыIэ мы­вэ­хэм, нэ­гъуэщIхэми ятеухуа тхыгъэ­хэр гъэщIэгъуэныщэщи, плъэ­мыкIыу узыIэпашэ. 
 Тхылъыр тхакIуэхэм я еплъыкIэ къу­дейрэ я гупсысэм къигъэщIа защIэукъым зэрызэхэлъыр. Абыхэм тегъэщIапIэ ящI дэфтэри, цIыху щхьэ­хуэхэм къащыщIа-ялъэ­гъуахэ­ри. Псори зэхэту къыдэкIыгъуэм итщ хъыбар 50.
 «Мистическая Кабардино-Балкария» тхылъыр том куэд ­хъууэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ къыдагъэкI «Жемчужина Кавказа» серием щыщ зыщ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, абы хыхьэу дунейм къытехьащ «Живописная Кабардино-Балкария» (2004, 2011), «Таинственная Кабардино-Балкария» (2011), «Неизвестная Кабардино-Балкария» (2013), «Удивительная Кабардино-Бал­­кария» (2016), «Неповто­римая Ка­бар­дино-Балкария (2017), нэ­гъуэщI лэжьыгъэ гъэщIэ­гъуэн­хэри.

БЛИЙ Даянэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


18.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
11.11.2019