Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуащ Астрахань къалэм гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ дэт федеральнэ центрым и дохутыр нэхъыщхьэ Тарасов Дмитрий

 Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуауэ щыIэщ Астрахань ­къалэм гу-лъынтхуэ хирургиемкIэ дэт федеральнэ центрым и дохутыр нэхъыщ­хьэ Тарасов Дмитрий.

 Ар республикэм Узыншагъэр хъу­мэ­нымкIэ и министерствэм и уна­фэщIхэм щахуэзам теп­сэлъыхьащ технологие ­лъагэхэр къэзыгъэсэбэп медицинэ дэIэ­пыкъуныгъэр къызэгъэпэщыным, ди щIы­налъэм гу-лъынтхуэ узхэм щилIыкIхэр гъэ­мэщIэным пыщIа Iуэ­ху­хэм. Апхуэдэу лъэны­къуитIыр зэгурыIуащ Астрахань къа­лэм дэт кардиоцентрым щIэ­гъуэлъ­хьэн папщIэ зи ­чэ­зум пэплъэхэр гъэ­мэ­щIэнымкIэ хэкIыпIэхэм.
 Тарасов Дмитрий къыхигъэщхьэхукIащ езыр зи унафэщI IуэхущIапIэмрэ ди республикэмрэ тэмэму зэрызэдэлажьэр. Дызэ­рыт илъэсым и закъуэ ­КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм игъа­кIуэурэ федеральнэ центрым къыщеIэзащ КъБР-м щыщу цIыхуи 180-м.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


18.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
11.11.2019