Илъэситхур къызэщIекъуэж

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ гъатхэ лэжьэгъуэр щызэхуа­щIыжа иужьрей зэIущIэм къыщызэщIикъуэжащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и етхуанэ зэхыхьэгъуэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр.
Абы къыхигъэщащ депутатхэр зэрегу­гъуар Къэбэрдей-Балъкъэрым и законодательствэр егъэфIэкIуэным. Хабзэ жыпхъэу 317-рэ къащтащ. Закон 300-м щыщу экономикэмрэ финансхэмрэ ехьэлIахэр 119-рэ мэхъу, къэрал ухуэкIэмрэ щIыпIэ унафэр зехьэнымрэ теухуахэр - 94-рэ, социальнэ Iуэхум - 64-рэ, щIы Iуэхумрэ щIыуэ­псыр къэгъэсэбэпынымрэ - 23-рэ.
- КъБР-м и Парламентым сыт щыгъуи ­гулъытэ хэха яхуещI сабийхэм, унагъуэ хуэмыщIахэм, зи ныбжь хэкIуэтахэм, ны­къуэдыкъуэхэм я хуитыныгъэхэр хъума зэрыхъуну Iэмалхэм. Законым тету мэлажьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сабийм и ­хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэм и IуэхущIапIэр, апхуэдэуи юридическэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ цIыху щхьэ­хуэхэм а Iуэхутхьэбзэр пщIэншэу зэры­хуащIэ щIыкIэр дгъэбелджылащ, - жиIащ Егоровэм. - Закон щхьэхуэм къыщылъытащ унагъуэ хуэмыщIахэмрэ зи закъуэу псэухэмрэ къэралым зэрызащIигъакъуэр. Пенсэм кIуауэ зи закъуэу псэу цIыхухэм - зи ныбжьыр илъэс 70, 80 ирикъуахэм - зыщIэс унэхэр зэгъэпэщыжыным халъхьэ ахъшэр мазэ къэс къызэрыратыжыр республи­кэм щыдубзыхуащ. Федеральнэ законода­тельствэм къызэригъэувым тещIыхьауэ, ныкъуэдыкъуэхэр IэнатIэкIэ къызэрызэрагъэпэщ квотэхэр зэрыхъукIэ нэхъыбэ тщIащ. Пенсэ ныбжьым щыкIуэр зэрыхэ­хъуар къэлъытауэ, КъБР-м и Парламентым ихъумащ цIыхухэм зэрызыщIагъакъуэ ­льготэ псори. Пенсэ ныбжьым нэблэгъахэм ират льготэхэм къару яIэнущ къэкIуэну илъэсипщIым - пенсэ ныбжьыр щыхагъа­хъуэ пIалъэм къриубыдэу зыми и хуитыныгъэхэр къызэпыуда мыхъун папщIэ.
 Депутатхэр елэжьащ узыншагъэр ­хъу­­мэныр къызэгъэпэщыным тегъэщIапIэ хуэхъу хабзэхэр егъэфIэкIуэным. 
- ЗэрытщIэщи, цIыхум и псэукIэр елъытащ и узыншагъэм. Абы и лъэныкъуэкIэ ­Iэмал нэхъыфIхэм ящыщщ ар и узыншагъэм кIэлъыгъэплъыжыныр, физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ щIыпIэхэм зы­щегъэужьыныр. А Iуэхури гулъытэншэу къэдгъанэркъым, - пищащ къэпсэлъам. - «ЦIыхухэм я узыншагъэр хъумэныр къы­зэгъэпэщыным теухуауэ» законыр къэтщтащ, нэгъуэщI мардэхэри дгъэуващ, зи узын­шагъэм сэкъат иIэхэр спортым зэ­рыхэтшэным, гъэсакIуэхэмрэ IэщIагъэ­лI­хэмрэ я Iэзагъым зэрыхагъэхъуэным ятеу­хуауэ. 
 Егоровэ Татьянэ къыхигъэщащ демократие ухуэкIэм и лъабжьэр быдэ щIыныр граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэмрэ щIыпIэ самоуправленэмрэ зэрызаужьым зэрепхар, къапщтэмэ, мы зэманым лъэпощхьэпо ямыIэу ахэр республикэм зэрыщыла­жьэр. Парламентым иубзыхуащ къуажэ ­Iэтащхьэхэр зэрыхах щIыкIэр, муниципальнэ щIыналъэхэм щыпсэухэм я Iуэху еп­­лъыкIэр къызэрыхатхыкIыр къызэрызэрагъэпэщыр. 
 Закон зыбжанэ къащтащ цIыхубэ кIэ­лъыплъыныгъэхэр нэхъ ткIий щIыным ехьэ­лIауэ. КъБР-м и Парламентым и деж къы­щызэрагъэпэщащ жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэхэр, унэтIыныгъэ зэхуэмыдэхэм зэ­фIэкI къыщызыгъэлъагъуэ IэщIагъэлIхэр зыхэт совет. 
- КъБР-м и Парламентым и етхуанэ зэ­хыхьэгъуэм и лэжьыгъэр къыщызэщIэт­къуэжкIэ, къыхэгъэщын хуейщ депутатхэр я къалэнхэм зэрыпэлъэщар. Къэтщта за­конхэр я щыхьэтщ депутатхэр я лэжьыгъэм жэуаплыныгъэ яхэлъу зэрыбгъэдыхьам, ди хабзэубзыху IуэхущIапIэр зэIухауэ респуб­ликэ унафэщIхэм, жылагъуэ IуэхущIапIэ­хэм зэрадэлэжьам, - дыщIигъуащ Егоровэ Татьянэ.
 Абы жиIащ илъэситхум къриубыдэу КъБР-м и Парламентым зэрыригъэкIуэ­кIар Iуэху зэхуэмыдэхэм щедэIуа зэIущIэ 30-м нэблагъэ, «стIол хъурей» 52-рэ, Правительствэм хухах сы­хьэту 151-рэ, комитетхэм республикэм и щIыналъэ­хэм къыщызэрагъэпэща зэIущIи 150-рэ. 
 Республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэм зэпы­мыууэ и нэIэ трегъэт респуб­ликэ бюджетыр зэрагъэзащIэм. Егоровэ ­Татьянэ щапхъэу къихьащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэрым юридическэ дэIэпыкъуныгъэр пщIэншэу зэрыща­гъуэтым теухуауэ», «Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм и Тхылъ Плъы­жьым теухуауэ», «Къэбэрдей­Балъкъэр Республикэм ­хэхауэ щахъумэ и щIыпIэхэм я IуэхукIэ» законхэр. 
 КъБР-м и Парламентым щытопсэлъыхь Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и мэкъумэш IэнатIэм и зыу­жьыныгъэми. Апхуэдэу иджы япэу абы къыщызэрагъэпэщат республикэм къыщрахьэлIэ, щащI мэ­къумэшхэкIхэм я гъэлъэ­гъуэныгъэр. Депутатхэр мызэ-мытIэу тепсэлъы­хьащ ди щIыуэпсыр хъу­мэным игъуэт гулъытэм. Псалъэм папщIэ, ягъэбелджылащ кIэрыхубжьэрыхур зэрыдаш щIыкIэр. Урысей Фе­дерацэм и щIыналъэхэм ящыщу «КIэрыхубжьэ­рыхум теухуауэ» программэр япэу къэзыщтахэм ящыщщ ди республикэр.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщIыр къытеувыIащ цIыхухэм я псэукIэр егъэ­фIэкIуэным ехьэлIауэ зэ­фIагъэкIа лэжьыгъэми. Комитетхэм ирагъэкIуэкIа зэ­IущIэхэм мызэ-мытIэу щы­тепсэлъыхьащ зи узын­ша­гъэм сэкъат иIэхэр гъащIэм хэгъэзэгъэным, льготэ зиIэхэр хущхъуэкIэ къызэгъэпэщыным, медицинэ дэIэпыкъуныгъэр иджы­рей мардэм тету зэ­фIэхыным, хуэмыщIауэ псэу­хэм защIэгъэкъуэным, нэгъуэщIхэми епха гугъу­ехьхэм.
 Депутатхэм гулъытэ хэха хуащIащ щIалэгъуалэм щIэпхъаджагъэ ямылэ­жьын папщIэ щIапхъэм, цIы­хубэ шынагъуэнша­гъэр къызэгъэпэщыным. ­КъБР-м и Парламентым и жэрдэм хэлъу, Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэр республикэм щрагъэкIуэкI, лъэпкъхэр зэгурыIуэу псэуныр, дин зэхущытыкIэхэр ирагъэ­фIэкIуэныр я лъабжьэу.
 Егоровэ Татьянэ тепсэ­лъыхьащ КъБР-м и Парламентыр Томск областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым, Тэ­тэрстан Республикэм и Къэрал Советым, Дагъыс­тэным и ЦIыхубэ Зэхуэсым, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэ­сым я палатэхэм зэрадэ­лажьэм, Европэм и Советым и IэнатIэхэм республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэр лIыкIуэу зэры­хэтым. 
- КъБР-м и Парламентыр жыджэру холэжьыхь фе­деральнэ законхэр зэхэлъ­хьэ­ным. Абы и лъэныкъуэ­кIэ етхуанэ зэхыхьэгъуэм лэ­жьыгъэ купщIафIэ иригъэкIуэкIащ: и пэкIэ ита зэхыхьэгъуиплIым законопроект 82-рэ къыхалъхьамэ (абыхэм ящыщу 9-м къару ягъуэтащ), иджырей зэ­хыхьэгъуэр зэрылэжьа пIалъэм къриубыдэу законо­проект 26-рэ пхагъэкIащ, 7-р федеральнэ закон ­хъуащ, 2-р етIуанэ, езанэ еджэ­гъуэхэм къыщащтащ. Шэч хэмылъу, абы къе­гъэлъа­гъуэ ди Iуэху бгъэ­дыхьэкIэм зэрызиужьыр, - жиIащ Егоровэ Татьянэ. 
 Депутатхэр жыджэру ядолажьэ республикэм и курыт школхэм: еджакIуэхэм щIэх-щIэхыурэ яIуощIэ, ­КъБР-м и Парламентым и лэжьыгъэм школакIуэхэри студентхэри хагъэгъуазэ. Депутатхэр сыт щыгъуи щыгъуазэщ абыхэм яIэ гугъуехьхэм. Къищынэ­мы­щIауэ, КъБР-м и Парламентым и етхуанэ зэхыхьэгъуэм хэтхэм я нэIэ трагъэтащ ­Хэку зауэшхуэм хэта цIыху зыбжанэм. «ГуфIэгъуэ махуэшхуэхэм я закъуэкъым абыхэм гулъытэ щахуэтщIыр, атIэ зэпымыууэ ди нэIэ зэратедгъэтыным дыхущIокъу», - дыщIи­гъуащ Егоровэм.
 Ар щхьэхуэу тепсэ­лъы­хьащ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьыгъэми. 
Егоровэм и псалъэм и кIэухыу, депутатхэмрэ ­КъБР-м и Парламентым и Аппаратым и лэжьакIуэ­хэмрэ фIыщIэ яхуищIащ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм папщIэ.
- Куэд дэмыкIыу республикэм щекIуэкIынущ политикэ мыхьэнэ зиIэ Iуэху­гъуэшхуэ - КъБР-м и Парламентым и VI зэхыхьэгъуэм и хэхыныгъэхэр. КъыкIэ­лъы­кIуэу хэтхынущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Iэтащхьэри. Си фIэщ мэхъу, Парламентым и еханэ зэхыхьэгъуэм хэтынухэми ехъулIэныгъэфIхэр къы­зэ­рагъэлъэгъуэнур, республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэмрэ цIыху­­хэм я псэукIэр егъэ­фIэкIуэнымрэ я къару зэрырахьэлIэнур.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2019
11.11.2019
06.11.2019
05.11.2019