Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 11, махуэку

 • ЦIыху бжыгъэм хэ­хъуэным и дунейпсо махуэщ
 • Шоколадым и дунейпсо махуэщ
 • Монголием щагъэлъапIэ я цIыхубэ революцэм и махуэр
 • 1700 гъэм Берлин къыщызэIуахащ Германием щIэныгъэхэмкIэ и академиер. Абы и япэ президенту хахат дуней псом щыцIэрыIуэ нэ­мыцэ философ икIи математик Лейбниц Готфрид.
 • 1941 гъэм щIидзащ Киев къалэр хъумэжыным теухуа зауэ гуащIэм.
 • 1958 гъэм «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблыр Монголием кIуащ, абы и лъэпкъ махуэшхуэм хэтын папщIэ.
 • 1987 гъэм ЩIы хъурейм цIыхуу щыпсэур меларди 5 ирикъуащ.
 • 1998 гъэм Москва къыщызэIуахащ НыбжьыщIэхэм я дунейпсо спорт джэгухэр. А зэпеуэхэр егъэкIуэкIыныр къыхалъхьат Москва къалэм и Правительствэмрэ Урысейм и Олимп комитетымрэ. Абы хэтащ къэрали 131-м я лIыкIуэ ныбжьы­щIэхэр, спорт лIэужьыгъуэ 14-кIэ зэпеуащ. 
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIэрэф Майе и ныбжьыр илъэс 87-рэ ­ирокъу.
 • Италием щыщ модельер цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ, а къэралым и цIыху нэхъ ­къулей дыдэхэм ящыщ Армани Джорджо и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ артист Къуныжь Алим и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Совет хоккеист цIэрыIуэ, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Анисин Вячеслав и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 - 30, жэщым градус 19 - 21-рэ щыхъунущ.

Бадзэуэгъуэм и 12, мэрем

 • Сурэттехым и дунейпсо махуэщ
 • ЦIыхухэр къызэрырашэкI кхъухьлъатэхэм я бортпроводникхэм я дунейпсо махуэщ
 • Белоруссием и налог IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1590 гъэм Саратов къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1641 гъэм Астрахань хъа­ныдзэм Балъкъ и деж щригъэкIуэкIа зауэм хэкIуэдащ Къундет зэшхэр - Чэлимэтрэ Елдаррэ.
 • 1783 гъэм Бытырбыху къыщызэIуахащ Театр Иныр, иужькIэ Мариинскэ цIэр зыфIащыжар.
 • 1862 гъэм США-м и дзэм къулыкъу щызыщIэхэм ­хуагъэфащэ дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр - ЩIыхьым и Медалыр - ягъэуващ.
 • 1917 гъэм Япэ дунейпсо ­зауэм химие Iэщэ - иприт газыр - къыщагъэсэбэпауэ щытащ. Инджылызхэмрэ франджыхэмрэ я дзэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэр къызэпиудын мурадкIэ, дунейм зэи къыщымыхъуауэ, Германием химие Iэщэ Бель­гием и къалэ Ипр деж ­къыщигъэсэбэпащ. Зауэр щекIуэкIа щIыпIэм и цIэр фIащауэ щытащ а щхъухь лIэужьыгъуэм.
 • 1943 гъэм Прохоровкэ къуа­жэм деж щекIуэкIащ ЕтIуанэ дунейпсо зауэм щынэхъ гуащIэ дыдэу ­къалъыта, лъэныкъуитIми я танкхэр щызэпэщIэта зауэр. ЛъэныкъуитIми я танкыу абы хэтащ 1200-м щIигъу, кхъухьлъатэхэри я дэIэпы­къуэгъуу.
 • 1988 гъэм Нагорнэ Карабахым и областной советым унафэ къищтащ а щIыналъэр Азербайджаным къы­зэрыхэкIым теухуауэ.
 • 1998 гъэм Франджым ­футболымкIэ и командэ къыхэхар апхуэдэ лъагапIэ зэи нэмысауэ, дуней псом и чемпион хъуащ. КIэух зэIущIэм ар Бразилием и ко­мандэм 3:0-у щытекIуат. 
 • 2001 гъэм Москва къыщызэIуахащ Дунейпсо Олимп Комитетым и 112-нэ сессиер. Олимп зэщIэхъееныгъэм къыпэщыт зи чэзу къалэнхэм тепсэлъыхьыным къы­дэкIуэу, абы щаубзыхуащ 2008 гъэм зи чэзу Джэгухэр щекIуэкIыну щIыпIэри. Абы теухуауэ Iэ зыIэта цIыхуи ­126-м я нэхъыбапIэм нэхъ яфIэтэмэму къыщIэкIащ ­зэпеуэхэр Китайм и къалащ­хьэ Пекин щызэхэтыныр. ­Сессием апхуэдэуи щыхахащ Дунейпсо Олимп Ко­митетым и президенты­щIэри. А къулыкъур хуа­гъэ­фэщат Бельгием щыщ Рогге Жак.
 • 2009 гъэм Литвам и президенту Грибаускайте Даля ­хахащ, а къулыкъум цIыхубз нэхъапэм зэи темытауэ.
 • Чилим щыщ усакIуэ, Но­бель и саугъэтыр зрата Нерудэ Паблэ (и цIэ дыдэр Рикардэ Элизер Нефтали Рейес Басуальтощ) къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
 • УФ-м, КъБР-м щIыхь зиIэ я сурэтыщI ТхьэкIумашэ Михаил и ныбжьыр илъэс 92-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Толкуновэ Валентинэ къы­зэралъхурэ илъэс 73-рэ ­ирокъу.
 • Сценарийхэр зытх, кинорежиссёр цIэрыIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Лунгин Павел и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Социологие щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу илъэс куэдкIэ лэжьа ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Дзюдо спорт лIэужьы­гъуэмкIэ дунейм и чемпион Лъэцэр Хьэзрэт и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Домогаров Александр и ныбжьыр илъэс 56-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 20 - 21-рэ, жэщым градус 17 - 18 щы­хъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


18.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
11.11.2019