«Губгъуэм и урысейпсо махуэ-2019» зэхыхьэм ди республикэм и мэкъумэшыщIэхэри хэтщ

 Ленинград областым щыщ Пушкин къалэм дэт къэрал аграрнэ университетым бадзэуэгъуэм и 10 - 12-хэм щекIуэкIыну «Губгъуэм и урысейпсо махуэ-2019» мэкъумэш зэхыхьэшхуэм хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэри.
 А зэхуэсым хиубыдэу Урысей Федерацэм мэкъу­мэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Д. Н. иригъэкIуэкIащ къэралым и щIыналъэхэм гъатхасэр къы­зэрыщы­зэ­рагъэпэщам, апхуэдэу дызыхуэкIуэ зэманым агропро­мыш­леннэ комплексым зегъэужьыным теухуа пленар зэIущIэ.
 КъБР-м и делегацэм хэтщ КъБР-м агрохимиемкIэ и къулыкъущIапIэм и щIыналъэ IуэхущIапIэхэм, селекцэм и ехъулIэныгъэхэр хъумэнымкIэ къэрал комиссэм, Урысей мэкъумэш центрым я унафэщIхэр, апхуэдэу агропромышленнэ предприятэ нэхъ инхэм я лIыкIуэхэр.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


18.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
11.11.2019