Къэшэж Иннэ и усэхэр - адыгэбзэкIэ

 ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ абы епха «Адыгэ ЩIэнгъуазэ» институтымрэ, ДАХ-мрэ Къэ­бэрдей Адыгэ Хасэмрэ я жэрдэмкIэ илъэс зыбжанэ хъуауэ яубла «Черкесика» тхылъ гупым я еянэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.
 «КХЪЫIЭ, Кавказ, Урысейм угуэмыкI! Си адэм си анэр фIыуэ илъагъуу щытащ!». Хэтыт апхуэдэ сатыркIэ утыку къихьэфынур, зи адэр адыгэу, зи анэр урысу щыта Къэшэж Иннэ нэмыщI? Мэзкуу къы­зэрыщыхъуам къы­х­э­кIыу, къызыщIэтэджыкIар урысыбзэрами, урыс анэ зиIа адыгэпхъур зэи и адэм и лъапсэм епэгэкIыу зэрыщымытар и усэ гу­къинэжхэм къыхощ.
 Езы Кавказри нэхъ мащIэу иригушхуэркъым уи фIэщ хъу едзыгъуэ куэд къызэзынэкIа усакIуэм. Куэд щIауэ зэфIэхыпхъэ хъуэпсапIэт ахэр анэ­дэлъ­хубзэм къигъэзэгъэнри. Иджы Iуэхур и пIэ икIауэ пхужыIэнущ. Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и гупыжкIэ Къэшэжым и усэ нэхъ цIэрыIуэхэр «Черкесика» тхылъ гупым яхэту «Принт-Центр» IуэхущIапIэм ады­гэбзэкIэ щытрадзащ. Зэ­ры­мыщIэкIэ къэхъуа гуэру пIэрэ Иннэ и усэхэр зэзы­дзэкIа Къармэ Iэсият, Къэ­шэжым и благъэ гъунэгъуу зэрыщытым нэмы­щIыж, езыри зэрыусакIуэ гуащIафIэр? 
 Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Му­хьэмэд тхылъым хуищIа пэублэми, Iэсият и усакIуэ хъэтIым Къэшэж Иннэ Iурилъхьа адыгэбзэми зы­жьэу къыбжаIэ мы тхылъ цIы­кIум зи зэфIэкI езы­хьэ­лIа псори зэакъылэгъуу зэ­ры­зэдэлэжьари, Iуэхур зэ­фIэхыгъуейуэ къыпщызыгъэхъу щхьэусыгъуэхэр зэбгъэзэхуэн нэхърэ абы Iэмал къыхуэбгъуэтыным и пщIэр зэрынэхъ лъагэри. ЗэдзэкIакIуэм  «Лъабзэ»  зыфIища Къэшэж  Иннэ и усэхэр IутIыж Мэжид и «Адыгэ унэмрэ» Головко и цIэр зезыхьэ уэрамым тет «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм  и  тыкуэнымрэ мыгувэу  къы­щыв­гъуэтынущ.

ЧЭРИМ Марианнэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2019
11.11.2019
06.11.2019
05.11.2019