Iуащхьэмахуэ лъапэ и зыгъэпсэхупIэхэр ирагъэфIакIуэ

 «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ООО-м 2022 гъэр къихьэху ­Iуа­щхьэмахуэ лъапэ иджыри лыжэ къе­жэхыпIэу бгъу щиухуэнущ. Абыхэм псори зэхэту я кIыхьагъыр метр 8260-м нэблагъэнущ. КъищынэмыщIауэ, мы щIыпIэм кIапсэ гъуэгущIэхэри щау­къуэдиинущ. Ухуэныгъэхэр метр 3000-м къы­щыщIэдзауэ 4200-м нэблагъэ зи лъагагъ джабэ нэкIухэм щрагъэкIуэкIынущ. 
 Лэжьыгъэхэм зэман гъунэгъум щIадзэнущ. КIапсэ гъуэгущIэр «Гара-Баши», «11-м я хэщIапIэ» станцхэм я зэхуаку дэту яукъуэдиинущ. Абы и кIыхьагъыр метр 1169-м нэсынущ. АбыкIэ зы сыхьэтым ­къриубыдэу цIыху 560-рэ лъэныкъуитIымкIи къыщрашэкIыфынущ. Ищхьэ къэувыIэпIэм деж метр зэбгъузэнатIэ 300 къызэщIэзыубыдэ зыплъыхьыпIэшхуэ щаухуэнущ, абы мы щIы­пIэм къакIуэхэм зыхуей-зыхуэныкъуэ псори щагъуэтынущ. Ухуэныгъэхэр токкIэ къызэ­­­зы­гъэпэщынур дыгъэ бзийкIэ лажьэ электростанцхэращ.
 ЕтIуанэ Iыхьэм ехьэ­лIа ухуэныгъэхэм хыхьэ япэ лыжэ къе­жэхыпIэм и кIыхьагъыу щытынущ метр 1720-м нэс, етIуа­нэм метр 840-рэ. Гъуэгухэр екIуэлIэнущ «Кругозор» станцым. Ещанэ Iыхьэм щыщщ метр 239-рэ зи кIыхьагъыну, «Мир» - «Мир-2» кIапсэ гъуэгущIэр. ТIысыпIиплI зиIэну кабинэхэр зы­фIэлъыну кIапсэ гъуэгухэм цIыху минитIым щIигъу кърашэкIыфынущ. Метр 3500-м нэ­сыну лыжэ къежэхыпIэ ­гъуэгуищыр «щIыху», «удзыфэ», «плъыжь» фIэщыгъэхэр зэрахьэу, лыжэкIэ къажыхьу зезыгъасэхэм, абы нэхъ хуэIэзэ хъуахэм, фIы дыдэу къэзыжыхьхэм яхухэхауэ щытынущ.

НафIэдз Мухьэмэд.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


18.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
11.11.2019