IуэхуфIхэр зи щIыбагъ къыдэлъ ФатIимэ

 ЦIыхум и насыпыр зэрыхъунур куэдкIэ езым елъытыжащ: а фIыгъуэм ерыщу ­хущIэкъухэр абы нэхъ пасэу лъоIэс. IуэхуфIхэр зи плъапIэу псэухэм я гъуэгур нэхъ дахэ, нэхъ зэIуха, я гъащIэри нэхъ щыз мэхъу. Жьыми щIэми пщIэ, нэмыс яхуищIу, сыткIи ядэIэпыкъуну хьэзыру, и къаруи и зэмани емыблэжу и лэжьыгъэр дагъуэн­шэу зыгъэзащIэщ ЛIыхъугу ФатIимэ Хъызыр и пхъур.
 ФатIимэ Налшык къалэм дэт курыт школ ­№2-м иужькIэ  КъБКъУ-м и ПМНО-м лъэпощхьэпоуншэу щIэтIысхьащ. ЕджапIэ нэхъыщхьэри ехъулIэныгъэкIэ къиухащ ЛIыхъугум. Налшык дэт сабий сад №1-м гъэсакIуэм и дэIэпы­­къуэ­гъуу лэжьэн щыщIидзащ абы. Зэрылажьэм хуэдэурэ етIуанэ еджапIэ нэхъыщхьэр, БизнесымкIэ институтыр, къиухащ, менеджер IэщIагъэр зригъэгъуэтауэ. ИужькIэ гъэсакIуэу уващ «Насып»  сабий садым, и IэнатIэр фIы дыдэу ирихьэкIыу илъэс зыбжанэкIэ абы щыIащ, садыр зэпха школми щригъэджащ. ЛэжьакIуэ IэкIуэлъакIуэу зэрыщытым гу лъатэри, ФатIимэ ягъэуващ къалэм дэт сабий сад №61-м и унафэщIым и къуэ­дзэу. Мы зэманым ар гъэсапIэ №68-м и унафэщIым и къуэдзэщ икIи зыхэт гупым пщIэрэ щIыхьрэ щиIэщ.  
- Сабий садым и методистым и лэжьыгъэр режиссёрым ейм зыгуэркIэ ещхьщ. Абы и пщэрылъщ дерсхэр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэщынри, гъэсапIэм щекIуэкI зэхыхьэхэм я сценарийхэр тхынри, абы и егъэджэныгъэ программэхэр зэхэгъэувэнри, - жеIэ ФатIимэ. -  Садым щыIэ сабийхэм гъэщIэгъуэну, гукъинэжу зэманыр ягъэкIуэн, щIэныгъэ егъэгъуэтын, я гупсысэкIэм зегъэужьын я лъэныкъуэкIи ди лэжьыгъэм куэд елъытащ.
 Бзылъхугъэм хэлъ хьэлыфIхэм я нэхъыбэр  зи фIыщIэр и анэ Нинэрэ и адэ Хъызыррэщ. Къы­зыхэкIа унагъуэм хуэдэу дахэщ, хабзэ зэрылъщ ФатIимэ езым и унагъуэри. ЗэрыжаIэщи, уна­гъуэ лъэщ, быдэ хъур «сэ» жызыIэр аракъым, атIэ «дэ» псалъэр щытепщэрщ. Апхуэдэу, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу, илъэс бжыгъэ хъуауэ зэдопсэу ФатIимэрэ и щхьэгъусэ ЛIыхъугу Ар­сенрэ. Абыхэм бынищ зэдагъуэтащ: Аринэ, Алинэ, Iэмырхъан. Бынхэм щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ я­гъуэтын папщIэ адэ-анэм ялъэкI къагъэнакъым.  Аринэ КъБКъУ-м и экономикэ къудамэр къиухащ. Ар унагъуэщ, КIэрэфхэ я нысэщ, зэщхьэгъусэхэм бынитI зэдагъуэтащ. Алинэ КъБКъУ-м и медколледжыр  къиухауэ фармацевту мэлажьэ. Я къуэ закъуэ Iэмырхъан иджыри школакIуэщ.
 ЛэжьакIуэ пашэм, щхьэгъусэ пэжым, унэгуа­щэ IэкIуэлъакIуэм, анэ, анэшхуэ IэфIым до­хъуэхъу  узыншагъэ иIэрэ и дунейр дахэу, унагъуэ насыпым щымыщIэу, и мурадхэр къехъулIэу  дунейм куэдрэ тетыну.

ТАМБИЙ Заремэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2019
11.11.2019
06.11.2019
05.11.2019