Тхьэмахуэ дэкIмэ зэхаублэ

 Мазэрэ ныкъуэкIэ загъэпсэхуауэ, Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым хэт командэхэм къыкIэлъыкIуэ зэхьэзэхуэм щIа­дзэ. Бадзэуэгъуэм и 16-м абыхэм япэ зэIущIэхэр щрагъэкIуэкIынущ 2019 - 2020 гъэхэм я зэпеуэм.
 Зэхьэзэхуэ блэкIар еханэ увыпIэм щыту зыуха «Спартак-Налшыкым» къы­кIэлъыкIуэр и стадионым щригъэжьэнущ. Гъубж къакIуэ, бадзэуэгъуэм и 16-м, абы къригъэблэгъэнущ мазэрэ ныкъуэрэ ипэ­кIэ Урысей Федерацэм и премьер-лигэм зыкъыщызыгъэлъэгъуа Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р. Къэралым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэр зрагъэбгына Дагъыстэным и футболистхэр иджы щыджэгун хуеяр япэ дивизионращ, арщхьэкIэ ари мылъку­кIэ яхуэгъэкъаруунутэкъыми, етIуанэм къыщы­щIадзэжыну траухуащ. Зэрыф­щIэж­­щи, «Спартак-Налшыкри» илъэ­ситху-хы ипэкIэ а гъуэгу задэм ирикIуащ икIи нобэр къыздэсым зыкъыхуэужьыжыркъым. 
 Мы гъэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм и ­етIуанэ джэгугъуэри ди щIалэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къащы­пэщылъщ. Абыхэм бадзэуэгъуэм и 24-м кърагъэблэгъэнущ нэхъапэм зэрихьа «Алания» цIэр къэзыщтэжа Осетие Ищхъэрэ - Аланием и командэ нэхъыщхьэр. БлэкIа зэхьэзэхуэм ар хэтащ «Спартак-Владикавказ»-у. Осетинхэм къалэ­ны­шхуэхэр иджы зыхуагъэувыжауэ ягъэхъыбар икIи, тхьэмахуэ ипэкIэ зыхуэзэну дагъыстэнхэми хуэдэу, хьэрхуэрэгъу лъэщ къызэрытхуэхъунум шэч хэлъкъым. Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэ нэхъыфI Мэшыкъуэ Ислъам абы игъэзэжащ икIи «Алания»-м и щIыхьыр ихъумэу премьер-лигэм щыхэта илъэсхэм къытригъэгъэзэжыну щIохъуэпс. 
 Урысей Федерацэм футболымкIэ и ­етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым зэ­хъуэкIыныгъэхэр къыщыхъуащ. Иджы абы командэ пщыкIух хэтынущ. Зэхьэзэхуэ блэкIам бжьыпэр щиубыду япэ дивизионым дэкIуэтея Песчанокопскэ къуажэм и «Чайка»-м, мылъкукIэ пэмылъэщу зэ­пеуэм хэкIыжа Дон Iус Ростов къалэм «Понедельник Виктор и цIэр зэрихьэу щыIэ Академия»-мрэ Нэзрэн и «Ангушт»-мрэ я пIэкIэ гупым хагъэхьащ зи гугъу тщIа Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р, Черкесск и «Интер»-р, Владикавказ и «Спартак»-р, «Мэ­хъэчкъалэ»-р. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ­етIуа­нэ дивизионым и «Ипщэ» гупым хэтынущ Осетие Ищхъэрэ - Аланием и къалащхьэм и командитIрэ Дагъыстэным ейуэ щырэ. Хуабжьу гуапэщ ди къуэш Къэрэшей-Шэрджэсми, илъэс куэд дэкIауэ, профессиональнэ футбол клуб иIэ зэрыхъужар. 
 Урысей Федерацэм футболымкIэ и ку­бокыр къэхьыным теухуауэ 2019 - 2020 гъэ­хэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм и пхъэидзэри зэхэтащ. «Спартак-Налшыкым» къыщы­щIидзэнущ финалым и 1/128-нэ Iыхьэм. Абы ипкъ иткIэ, ди щIалэхэр бадзэуэгъуэм и 28-м Владикавказ къалэм щыIущIэнущ щIыпIэ «Спартак»-м. Ар хагъащIэмэ, хьэрхуэрэгъу къахуэхъунущ Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ», Черкесск и «Интер», Ставрополь и «Динамо» командэхэм ящыщу нэхъыфIыр.
 Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и зэхьэзэхуэмрэ къэралым и кубокымрэ ехьэлIа зэпеуэхэм къищынэмыщIауэ, шыщхьэуIум (августым) и 8-м зэхаублэнущ Профессиональнэ Футбол Лигэм и ­кубокыр къэхьыным теухуа зэIущIэхэми. ЕтIуанэ дивизионым щыджэгухэр командэ плIырыплI зыхэт гупхэу ягуэшынурэ дэтхэнэри тIорытIэ зэпэщIагъэтынущ икIи бжьыпэр зыубыдхэр финалым и 1/8-нэ Iыхьэм кIуэнущ. АдэкIэ хагъащIэхэр хэкIыурэ зэпеуэнущ 2020 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэ пщIондэ. 
 Аращи, зэхьэзэхуэ хьэлэмэт зыбжанэм хэтыну «Спартак-Налшыкыр» тхьэмахуэ дэкIмэ гъуэгу техьэнущ. Ди щIалэхэм абыхэм зэкIэ ерыщу зыхуагъэхьэзыр икIи я текIуэныгъэ дахэхэмкIэ куэдрэ дэрэжэгъуэ къыдатыну щIохъуэпс.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


18.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
11.11.2019