Зэдэарэзыуэ хах

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и зэIущIэ дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр хэхыным.
 ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников Александр, УФ-м и Президентым и Администрацэм и лэжьакIуэ­хэр, УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэтхэр, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэ­рал Думэм и депутатхэр, КъБР-м и ­Правительствэм хэтхэр, Конституцэ, Нэхъыщхьэ, Арбитражнэ судхэм я унафэщI­хэр, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм, республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм, политикэ партхэм, дин IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэхэр, район, щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, нэгъуэщIхэри.
 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ къызэхуэсахэм фIэхъус яриха нэужь, япэу псалъэ иритащ Матовников Александр. 
- Законым тету УФ-м и Президент Путин Владимир КъБР-м и Парламентым къы­хуигъэлъэгъуащ КъБР-м и Iэтащхьэр хахын папщIэ цIыхуищ: мы зэманым а ­къалэныр зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, ­КъБР-м щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильяс, «РусГидро» IуэхущIапIэм и щIыналъэ ­къудамэм и унафэщI Кладько Игорь сымэ, - къыхигъэщащ Матовниковым. 
 Егоровэ Татьянэ жиIащ «Къэбэрдей­-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэм зэрыхах щIы­кIэм и IуэхукIэ» КъБР-м и Законым къызэ­ры­щыгъэлъэгъуам тету, IэIэтыр щэхуу зэрырагъэкIуэкIынур, ­къищынэмыщIауэ, Iэтащхьэм и къулы­къум хахыну къагъэ­лъэгъуам абдеж къы­щыпсэлъэну хуитыныгъэ зэ­риIэр.
 Республикэм и Iэтащхьэм и къулыкъур зыхуагъэлъэгъуахэр къыщыпсалъэм къы­хагъэщхьэхукIащ ди щIыналъэм и ­гугъуехьхэр, ахэр къызэнэкIынымкIэ щыIэ Iэмалхэр. Республикэм къыпэщыт къалэн нэхъыщхьэхэр дэтхэнэми игъэбелджылащ, депутатхэм я упщIэхэм жэ­уап иратащ.
 «Урысей зэкъуэт», «Захуагъэ здэщыIэ Урысей», «КПРФ», «ЛДПР», «ЩхъуантIэ­хэр» партхэм я щIыналъэ къудамэхэм я унафэщIхэр къыщыпсалъэм жаIащ ­республикэр экономикэм зезыгъэу­жьы­фыну, лэжьапIэншагъэр зыгъэкIуэдыну, IуэхущIапIэ инхэр къызэIухыным елэ­жьы­фыну пашэ зэрыхуейр икIи апхуэдэ зэфIэкI иIэу КIуэкIуэ Казбек къызэралъытэр. 
 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэ­хыным теухуауэ КъБР-м и Правительствэм Iэ щаIэтащ депутат 70-м. Псоми зэдэарэзыуэ КIуэкIуэ Казбек хуагъэфэщащ а къулыкъушхуэр.
 Егоровэ Татьянэ КIуэкIуэ Казбек ехъуэхъуащ республикэм зезыгъэужьын Iуэху­хэм пэлъэщыну, ехъулIэныгъэ иIэну.
- Фыкъызогъэгугъэ си къару се­мы­блэжыну, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэр къызэрысщыгугъымкIэ сымыгъэщIэхъун папщIэ. СызэреплъымкIэ, ди къалэнхэр тхуэгъэзэщIэнущ, къулыкъущIэхэри, депутатхэри, жылагъуэ лэ­жьа­кIуэхэри дызэкъуэту Iуэхухэм яужь дитмэ, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.

КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020