Парт проектыр зэрагъэзащIэм кIэлъоплъ

Зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэхэм ятеухуауэ адэ-анэхэм яIэ гуныкъуэгъуэхэр иджыблагъэ щызэпкърахащ «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо партым и УнафэщI Медведев Д. А. и щIыналъэ жылагъуэ егъэблэгъапIэу Налшык къалэм дэтым. 
«Сабий садхэр - сабийхэм» парт проектыр гъэ­зэщIэным зыщыIууэ гугъуехьхэр къагъэнэIуащ абы ­къекIуэлIа адэ-анэхэм. Абы Iэмал къитынущ IэнатIэм щыщыIэ ныкъусаныгъэхэр гъэзэкIуэжыным депутатхэр икIэщIыпIэкIэ яужь ихьэнымкIэ. IуэхукIэ къэкIуахэм ­ягъуэтащ зыщIэупщIахэм я жэуап нэсхэр, зэрыхуа щытыкIэм къикIа зэрыхъунум теухуа чэнджэщхэр.
ЦIыхухэм яIущIащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэм ядэлажьэ IуэхущIапIэхэмкIэ, щIэблэм курыт щIэныгъэ, IэщIагъэ, щIэныгъэ гуэдзэ егъэгъуэтынымкIэ и управленэм и унафэщI Мыз ­Маринэ, министерствэм и къудамэм и унафэщI Мэлбахъуэ Алим сымэ.

 

ПЕЧОНОВ Владилен.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020