Налшык и теплъэхэр

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къы­щыдэкIащ «Новый Нальчик» фIэ­щыгъэм щIэту томитI хъу тхылъ-сурэт альбомыр.
Илъэситхум щIигъукIэ елэжьащ зэщхьэгъусэхэр «Старый Нальчик», «Старый новый Нальчик», «Новый Нальчик» къыдэкIыгъуэхэм лъабжьэ яхуэхъуа «Любимый город» проектым. Къыхэгъэщыпхъэщ «Лучшие книги 2018 года» зэпеуэм абы япэ увыпIэр къызэрыщыхуагъэфэщар. Къы­дэкIыгъуэхэм къызэщIаубыдэ 1950 гъэм щегъэжьауэ нобэм къэс.
Зэман зэмылIэужьыгъуэхэм траха сурэтхэм щынэIурытщ къалэм зэрызихъуэжар, зэрызиужьар, зэрефIэ­кIуар. Къэбэрдей-Балъкъэрым и нагъыщэ нэхъыщхьэу къалъытэ архитектурэ зэхъуэкIыныгъэр, проспектым иIа теплъэмрэ абы зэ­­ры­зихъуэжамрэ. Правительствэм и Унэр, «Россия» хьэщIэщыр, «Восток» кинотеатрыр, Лъэпкъ библиотекэр, Пионерхэм я уардэунэр, нэгъуэщI ­куэди къыщыбгъуэтынущ абы. ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэр зэрырагъэ­фIэкIуар, Театр щхъуантIэр, МафIэ мыужьыхыр, «Сосрыкъуэ» шхапIэр зэ­­рызэфIагъэувари гъэщIэгъуэну къы­­хощыж тхыгъэхэмрэ сурэтхэмрэ.
Апхуэдэуи а тхылъым щыбгъуэтынущ къалэм и хьэблэ цIыкIухэр, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ-зыщагъэп­сэху щIыпIэхэр къызэрызэIуахар, трол­лейбус япэу щрагъэжьар, нэгъуэ­щI­­хэри. 
Налшык иужь зэманым, псом хуэмыдэу дызэрыт лIэщIыгъуэм, зэ­рызихъуэжар щынэIурытщ абы. Къалэм и теплъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ ухуэныгъэхэри гулъытэншэ ­ящIакъым. Апхуэдэщ «Навеки с Россией» фэеплъыр, Мемориальнэ аркэр, мэжджытыр, члисэр, къагъэ­щIэращIэжа Къэбэрдей уэрамыр.
Альбомхэм ит сурэтхэр Що­джэн Жаннэ трихащ. Мы лэжьыгъэм щы­пэрыхьэм Котляровхэ Викторрэ Ма­риерэ къалэну зыхуагъэувыжат ­къа­лэм и теплъэр зэфIагъэувэжынуи, тхылъ­хэр къызэIузых дэтхэнэми абыхэм я мурадыр къазэрехъулIар ­ялъа­гъунущ.
Зи купщIэкIи теплъэкIи къызы­хуэ­тыншэу, екIуу дунейм къытехьа а тхылъхэр, Налшык фIыуэ зылъ­а­гъухэм папщIэ уасэ зимыIэ тыгъэфIщ.

Тэрчокъуэ Дисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020