Москва щызэхэтащ «Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыужьыныгъэмрэ» щIэныгъэ программэм и кIэух Iыхьэм хыхьэ проектхэр пхыгъэкIыным теухуа зэхуэс

 «Урысейм и пашэхэр», «ЛъагапIэщIэ» конкурсхэм щытекIуахэм, зэпеуэм и кIэух Iыхьэм нэсахэм пап­щIэ жэпуэгъуэм и 6-м Москва щызэхэтащ къулыкъущIэхэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэным хуэгъэпса, «Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыу­жьыныгъэмрэ» зыфIаща программэм и етIуанэ модулым хыхьэ проектхэр пхыгъэкIыным теухуа зэIущIэ.
 А Iуэхур и нэIэ щIэтщ ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэ­рал къулыкъумкIэ Урысей академием къегъэщIылIауэ лажьэ къэрал унафэщIхэм я еджапIэ нэхъыщхьэм. Проектхэр зэрыпхагъэкIым кIэлъыплъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
 ЗэIущIэм кърихьэлIахэм защыхуигъазэм республикэм и УнафэщIым къыхигъэщащ программэм IэщIагъэлI зэчиифIэ куэдым я зэфIэкIхэр наIуэ къызэрыщащIар: «Шэч къытесхьэркъым къэралым и еджа­пIэ нэхъыщхьэ нэхъыфIхэм Iуэху и пIалъэ зыщIэ я егъэджакIуэхэм я чэнджэщхэр къулыкъущIэ ныбжьы­щIэ­хэм я лэжьыгъэм икъукIэ сэбэп къазэрыщыхуэхъунум», - жиIащ КIуэкIуэ К. В.
 КъБР-м и Iэтащхьэм и псалъэхэм дыщIигъуащ щIы­налъэм икъукIэ къалэн куэд къызэрыпэщытыр икIи ахэр зыгъэзэщIэфынур щIэ­ныгъэфI зыбгъэдэлъ лэ­жьа­кIуэхэрауэ зэрыщытыр: «Дэ нэхъапэм зэи диIакъым щытыкIэм фIы и лъэныкъуэкIэ зедгъэхъуэжынымкIэ нобэ дгъуэта Iэмалхэм хуэдэ. Къалэн куэд къытпэщытщ. Нэхъыщхьэр ехъу­лIэныгъэ нэхъыбэ къытхуэ­зыхьыну унэтIыныгъэхэр убзыхунырщ», - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек. ЩIыналъэм и Iэтащхьэм проектым и къызэгъэпэщакIуэхэмрэ ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэ­рал къулыкъумкIэ Урысей академиемрэ я унафэщI­хэм фIыщIэ яхуищIащ республикэм и унафэщI кадрхэр гъэхьэзырынымкIэ щIэгъэкъуэнышхуэ зэрыхъуам папщIэ.
 КъБР-м щыщхэу «ЛъагапIэщIэ» конкурсым щыте­кIуахэм, «Урысейм и пашэхэр» кIэух зэпеуэм хэтахэм я проектихым я презентацэ екIуэкIащ а махуэм, «Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыужьыныгъэмрэ» щIэныгъэ программэм и кIэух модулым хыхьэу. Мурад нэхъыщхьэр - къэув къалэн­хэр къызэфIэзыгъэкIыну ­Iэмалхэр зэлэжьэгъухэмрэ гупым хэтхэмрэ къызэдалъыхъуэнырщ. Гулъытэ ­нэхъыщхьэ зыгъуэтахэм ящыщщ къалэхэм, хьэры­чэт IэнатIэм ехьэлIа Iуэху­хэм, электроэнергетикэм, транспорт инфраструкту­рэм, спортым зегъэу­жьы­ныр, щIыналъэм инвестицэхэр къыхегъэлъхьэныр, экономикэщIэм лэжьапIэ ­IэнатIэщIэхэр къы­щызэ­Iу­хыныр. Лъэпкъ проектхэм я щIыналъэ Iыхьэхэр щагъэзащIэкIэ къагъэсэбэпынущ къэрал къулыкъущIэхэм щIэ­уэ къыхалъхьахэм я щапхъэ нэхъыфIхэр.
 Зэхыхьэм и кIэм КIуэкIуэ Казбек щIэныгъэ программэм хэтахэм яритыжащ еджэныр къызэраухам щы­хьэт техъуэ сертификатхэмрэ дэфтэрхэмрэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020