Саугъэт нэхъыщхьэр зыIэрегъэхьэ

ФокIадэм и 27-28-хэм Владикавказ ­къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ ­Гусов Юрий фэеплъ хуащIа дунейпсо зэ­хьэзэхуэ. КъищынэмыщIауэ, абы къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ зэхагъэувэнущ зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм я европэ зэхьэзэхуэм хэтыну Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар. 
Къыхэгъэщыпхъэщ, адрей саугъэтхэм къадэкIуэу зэхьэзэхуэм щытекIуа бэнакIуэ нэхъыфIищым автомобилхэр зэры­хуагъэфэщар. Абыхэм ящыщ зыр къылъысащ зи хьэлъагъыр килограмм 86-м нэб­лагъэхэм я гупым пашэныгъэр щызыубыда ЗэкIуий Азэмэт. Зэпеуэм и финал зэпэ­щIэтыныгъэм абы щыхигъэщIащ Красноярск щыщ Кондратов Александр. 
Килограмм 74-м нэблагъэ зи хьэлъагъ БищIо Тимур дыжьын медалыр къихьащ. Иджыри зы «дыжьын» зыIэригъэхьащ Шэрий Иналбэч. Зи хьэлъагъыр килограмм 65-м нэблагъэхэм я кIэух зэIущIэм 4:3-уэ абы къыщефIэкIащ красноярскдэс Жендаев Руслан.
Жэз медалыр иIыгъыу къэкIуэжащ Ша­ваев Малик (кг 79-м нэблагъэ). Финал цIыкIум ар щытекIуащ Къардэн Ермак. 

КЪЭХЪУН Бэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020