ТIэунейрэ Европэм и чемпион Бекъул Миланэ

Жэпуэгъуэм и пэщIэ­дзэхэм Валенсие къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 46-м икIа спортсменхэр. Урысейм и командэ къыхэхам хэту Испанием щы­зэуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхэквондоисти 4. 
Зэпеуэхэм я япэ махуэм утыку къихьащ ди лъэпкъэгъу Бекъул Миланэ. ЗэIущIиплI иригъэ­кIуэкIам, и хьэрхуэрэ­гъу­хэм зы Iэмали щаримыту, пщащэм текIуэныгъиплI зыIэригъэхьащ икIи етIуа­нэу Епропэм пашэ щы­хъуащ. 
Ди щIалэхэм ящыщу Ахъмэт Дамир жэз медалыр къихьащ. Нэхъапэ­IуэкIэ дунейпсо зэхьэ­зэ­хуэм абы дыжьын медалыр щызыIэригъэхьауэ щы­тащ.

ЖЫЛАСЭ Замир.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020