Мамырыгъэм зи гъащIэр щIэзытахэр

КъБР-м и Президентым и УказкIэ жэпуэгъуэм и 13-р хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я Фэ­еплъ махуэу Къэбэрдей-Балъкъэ­рым ща­гъэуващ. Нобэ дигу къы­до­гъэ­кIыж ди лъахэм мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ илъыным зи гъащIэр щIэзытахэр.
Илъэс 14 и пэкIэ, 2005 гъэм ­жэп­уэгъуэм и 13-м, Налшык къы­щы­хъуар ноби ящыгъупщэркъым. Бжьы­хьэ дахэм и пщэдджыжь дыгъэпст, узэ­щIиIэтэрэ дэ­рэжэгъуэ ­къуиту. Псэр зыгъащтэ гузэвэгъуэ я нэгу щIэкIыну зи пщIы­хьи къыхэмыхуа ­къалэдэсхэр ягурэ я щхьэрэ зэтелъу дэтхэнэри я Iуэху яужь итыжт, лэжьапIэм кIуэрт. Ар­щхьэкIэ, ­мамырыгъэр щытепщэ, и цIыхухэр пIейтеиншэу щыпсэу щы­хьэ­рым и щIыпIэ зэ­мы­лIэу­жьы­гъуэхэм пуле­мётышэ, автоматышэ фийхэм, гранатэ къауэхэм я макъхэр щызэхахащ…. Къэхъуар апхуэдизкIэ гузэвэгъуэти, хъыбарыр ди къэралым и ­мызакъуэу, дуней псом зэуэ щызэ­лъащIысат.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэр Налшык IэщэкIэ зэщIэузэда бза­джащIэ щэ бжыгъэхэр къытеуэри, ­милицэм и къалэ IуэхущIапIэхэм, дзэ частым, ФСБ-м, МВД-м я хэщIапIэхэм ебгъэрыкIуат.
Налшык и уэрамхэм махуитIкIэ щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэм хабзэхъу­мэхэм лIыгъэрэ хахуагъэрэ къыщагъэлъэгъуащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, а зауэм хэкIуэдащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэу 35-рэ, бзаджащIэхэм япэщIэхуа къызэрыгуэкI цIыху 15. 
А хабзэхъумэхэм я фэеплъыр мы­кIуэдыжыну тхыдэм къыхэнэнущ: абы­хэм я цIэхэр уэрамхэм, щеджа курыт еджапIэхэм зэрахьэ, Урысей Федерацэм и Президентым и УказкIэ «ЛIыгъэм и орден» дамыгъэ лъапIэхэр куэдым хуагъэфэщащ мып­сэужу.
Къалащхьэм къытеуа щIэп­хъаджащIэхэм республикэр щызы­хъумэу 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м зи гъащIэр зыта прапорщик Кра­сиков ­Александррэ (УФ-м и ФСБ-м и лэ­жьакIуэт) 2008 гъэм щIышылэм и 12-м лIыгъэ къигъэлъагъуэу хэ­кIуэда, ­милицэм и полковник КIарэ Анатолэрэ «Урысейм и ЛIыхъужь» цIэр къыфIащащ, Налшык къалэ Зэгу­ры­Iуэныгъэм и утыкум ит ЩIыхь пхъэб­гъум абыхэм я цIэхэр тетхащ. Къалэм и милицэ скверым къыщызэIуахащ ­  зи къалэн зыгъэ­защIэу хэкIуэда хабзэхъумэхэм я аллее.
БлэкIар блэкIащ. Дэ къытхуэнэжыр абы дерс къыхэтхыу, апхуэдэ зэи къэмыхъун папщIэ дызэкъуэту тху­зэ­фIэкI псори длэжьынырщ. Дэ сыт щыгъуи дыхущIэкъун хуейщ дыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ илъы­ным. Абы нэхъыщхьэ щыIэкъым. 

УЭРДОКЪУЭ Женя.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020