Дуней псом и вице-чемпион

Катарым и къалащхьэ Дохэ мы махуэхэм щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым аргуэру ехъу­лIэныгъэ ин къытхуа­хьащ - дыщэ медалыр нэхъа­пэIуэкIэ зы­Iэ­рызыгъэхьа Ласиц­кене (Кучинэ) Марие къыкIэлъыкIуэу цIы­хухъухэр лъагапIэм щхьэпрылъы­нымкIэ зэпеуэм етIуанэ увыпIэр щиубыдащ Прох­ладнэ къалэм щыщ Акименкэ Михаил. 
Илъэс тIощIрэ щырэ зи ныбжь ди щIалэщIэр Катарым кIуат метри 2-рэ сантиметр 31-м нэхърэ нэхъ лъагэ иджыри къэс емы­лъауэ. Дунейпсо зэпеуэм ар абы сантиметриплIкIэ щригъэфIэкIуащ икIи дыжьын медалыр  апхуэдэ  щIыкIэкIэ зыIэригъэ­хьащ. 
Акименкэ Михаил лъагапIэм щхьэп­рылъынымкIэ Урысей Федерацэм щы­нэхъ лъэщ дыдэщ. КъищынэмыщIауэ, 2014 гъэм щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпио­натым щытекIуащ, абы ипэжкIэ Европэм жэз медалыр къыщихьащ. 
Катарым щызэхэта зэхьэзэхуэ иным Ми­хаил къыщефIэкIар хэгъэрейхэм ящыщ Баршим Мутаз Эссэ и закъуэщ. Стадио­ным къекIуэлIа цIыху мин куэдым я къы­дэщIыныгъэм тригъэгушхуэри, абы метри 2-рэ сантиметр 37-р къызэринэкIыфащ.
- Сэ нэхъ лъагэжми селъэфынут, - жиIащ зэпеуэ нэужьым Акименкэ Михаил, - ауэ абы щхьэкIэ тренерым и чэнджэщхэм сы­хуейт. Нобэ сэ хуабжьу сыхуэныкъуащ си гъэсакIуэм. Ар си гъусатэмэ, метри 2-рэ сантиметр 37-ми сыпэлъэщынут.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысей Федерацэм щыщ спортсменхэр атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэхэм зэрыхагъэтыр я щхьэ хущытыжущ. Ахэр хуиткъым къыздикIа къэралым и дамыгъэхэр ягъэлъэгъуэну, абы и цIэкIэ утыку ихьэну.
Акименкэ Михаил Дохэ щыIа дунейпсо зэпеуэм ягъэкIуами, и тренер Загорулькэ Евгений апхуэдэ Iэмал къратакъым. Аращ и закъуэу утыку ихьэн хуей щIэхъуари.
Ди къэралым икIа спортсменхэм Катарым щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ зэ­хьэзэхуэм медаль лIэужьыгъуэ псоми  щыщу тIурытI къахьауэ аращ. Зы дыщэрэ ды­жьынрэ Къэбэрдей-Балъ­къэрым и Прох­ладнэ къалэм къыщалъ­хуахэм икIи зы­щызыгъэсахэм яIэрыхьащ. Ар хуабжьу ехъулIэныгъэшхуэщ. Къыхэдгъэщыну ды­хуейт Ласицкене (Кучинэ) Марии Акименкэ Михаили лъагапIэм щхьэпрылъыным зыщыхуагъэсар а къалэм и зы спорт секцэу зэрыщытыр. Иджы ахэр ящыщщ гъэ къакIуэ Токио щекIуэ­кIыну Олимп Джэгухэм ягъэкIуэну япэу зыхуагъэфащэхэм.

ХЬЭТАУ Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020