Ноби егъэлъапIэ

Илъэс 40-м щIигъуащ Къэрмо­къуэ Мухьэмэд зэрысцIыхурэ. Зыгуэрым ущытепсэлъыхькIэ, ипэ дыдэу уи гур здэжэр «дэнэт япэу сыщыIущIар» жыпIэущ.
Япэу ар, хъыджэбз цIыкIу зыбжанэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым дыкърагъэкIыу, «радиом фи макъхэм щедэIуэнущи, фыкIуэ» - жаIэу дыкъыщагъэкIуарт. Абы щыгъуэ си насып къимыхьами, си гугъэр хэсхыжакъым хьэщыкъ сызыхуэхъуа лэжьыгъэм. ЕтIуанэу дызэхуэзышар дунейм къы­зэ­ры­техьэрэ куэд мыщIа, Къэрмокъуэ Мухьэмэд и «Щихухэр иджыри мэкI» романырщ. Тхылъыр зигу дэмыхьа щыIагъэнкъым жытIэмэ, зыри жыдмыIа хуэдэщ. Уеблэмэ, абы къы­щыIуэта Iуэхугъуэхэр апхуэдизкIэ зыхащIати, тхакIуэр зрагъэцIыхуну абы и лэжьапIэ пэшым щызэблэкIыр куэд дыдэт. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, сэ­ри абы сахэтащ.
ИлъэситI къудейщ Мухьэмэд и унафэ сыщIэту сылэжьэну къызэ­рысхуихуар. Ауэ тIысыжа иужьи ди зэпыщIэныгъэр нэхъ кIащхъэ хъуа­къым. Куэдрэ я унэ сихьащ лэжьыгъэ IуэхукIи, лъагъунлъагъу щхьэ­кIи.
И тхыгъэщIэ дунейм къытехьэмэ, япэу еджэхэм сащыщт, псом япэ ар утыку къызэрисхьэным сыхэтт, лъэпкъ Iуэху хъуарэ нэхъыжь и псалъэ цIыхубэм зэхегъэхын хуейми зызыхуэдгъазэр Мухьэмэдт. Езыр къалэ, къуажэ еджапIэхэм, щэнхабзэмкIэ унэхэм ирагъэблагъэурэ пшыхьхэр щыхуащIырти, сыгуш­хуэрт, гъусэ сыщызыхуищIкIэ. Мис абдежхэм нэхъри наIуэ къыщыхъурт Мухьэмэд и IэдакъэщIэкIхэмкIэ лъэпкъ лъагъуныгъэр къызэрихьэ­хуар. ТхакIуэр я щхьэкIэ зэрагъэ­цIыхуну гупыж ящIу пшыхьым къэ­кIуа куэдым тхылъхэм зрагъэгупсыса Iуэхугъуэхэм къыдэкIуэу теп­сэ­лъыхьырт Къэрмокъуэр ди тхакIуэ нэхъыфI дыдэхэм зэрыхабжэм, цIыхум и гурылъ-гуращэхэр, зыгъэ­пIейтейр, зэман зыщыпсэум и щы­тыкIэ пэжыр, гъуджэм хуэдэу, къы­зэригъэлъагъуэм, гъащIэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэр тхылъеджэм тэ­мэму зэрыбгъэдилъхьэфам, бэм гурыщIэр утыку кърилъхьэкIэрэ и ­зэманым псэуам и псэр нэхъ гъу­нэгъу къазэрыхуищIам, нэгъуэщI куэдми. А зэIущIэм кърихьэлIэхэм Мухьэмэд деж къыщалъыхъуэрт ­зыгъэпIейтей упщIэхэм я жэуапхэ­ри.
Зэманыр гугъут, ди псэукIэм, хабзэ къежьэхэм, цIыху акъылыр пэ­мылъэщ жыхуаIэм хуэдэу, псынщIэу зихъуэжырт. УпщIэхэр щыпхъашэ къэхъуми, ипэжыпIэкIэ цIыхубэ тха­кIуэм ихьын хуей жэуаплыныгъэр ­зыхищIэу, лъэныкъуэкIи иримы­хьэ­кIыу, зыфIэлIыкIи щымыIэу яжри­Iэфырт Iуэхум зэреплъ езым и пэжыр. И пэжым и лъабжьэри ­адыгагъэмрэ адыгэ Iуэхумрэт. А псор дэс­лъэгъуащ а цIыху телъы­джэм. Дэслъэгъуащ нэгъуэщI Iуэхугъуэ гукъи­нэж куэди. И зыIыгъыкIэ­кIэ пхъашэу, «ткIийщ» хужаIэу дунейм тету уи ­гугъэ цIыхур зэрыгущабэр, гущIэгъу зэрыхэлъыр, псалъэ дыгъэл жиIэу емыжьэжу, хэIущIыIуи зимыщIу, псапи гуапи зыпылъ IуэхущIафэ дахэ куэд къызэрызэринэ­кIар. И ахърэт дахэ хъуауэ тхьэм жиIэ!
Къыхэзгъэщыну сыхуейт Къэр­мокъуэ Мухьэмэд и гъащIэ гъуэгуа­нэри, и творческэ лэжьыгъэри сыт и лъэныкъуэкIи дэзыгъэпсынщIа и щхьэгъусэ, Къэнэмэтхэ япхъу, ­Къэрмокъуэ Iэсият и гугъу дахи. Сабийм ещхьу зи псэр къабзэ а бзылъ­хугъэ щыпкъэм унагъуэр зыхуей ­хуигъэза, бынхэр зэщIипIа къудей мыхъуу (ари мащIэкъым), гъащIэм щиIэн хуей къалэн нэхъыщхьэу ­зы­хуигъэувыжауэ, сыткIи Мухьэмэд и псэгъэтыншу, Iыхьлыми ныб­жьэгъуми и гулъытэ ялъэIэсу абы къызэрыдекIуэкIар, нобэми а гъуэгум темыкIыу, Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и цIыхубэ тхакIуэ цIэр къызы­хуагъэфэща Къэрмокъуэ Мухьэмэд и фэеплъыр игъэлъапIэу дунейм зэрытетыр.

МахуэлI Хъаджэт, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020