КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» партым и Совет Нэхъыщхьэм хагъэхьэ

ЩэкIуэгъуэм и 23-м Москва щызэхэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и ХIХ съез­дыр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу абы хэтахэм я пашэу щытащ КIуэкIуэ Казбек.
«Урысей зэкъуэтым» и зэIущIэ нэхъыщхьэм и зэхуэсым щыщIадзащ Къэ­рал Думэм 2021 гъэм зэрыхахынум теухуа Iуэхухэм зыхуэгъэхьэзырыныр, Совет Нэхъыщхьэм и лэжьакIуэ гупих, унэ­тIыныгъэ зэхуэмыдэхэм зрагъэужьыныр я пщэрылъу, зэраубзыхур хэIущIыIу щащIащ, партым ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и центр къызэрагъэпэщащ. Апхуэдэуи «Урысей зэкъуэтым» цIыхухэм щаIущIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр щIэм тету зэрызэтраухуэнум теухуа мардэхэр къащтащ, дэтхэнэ зы цIыхури абы екIуалIэу лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм зыщигъэгъуазэ хъуну е партым хыхьэну хуиту.
Зэхуэсым кърихьэлIахэм защыхуигъа­зэм, Урысейм и Президент Путин Владимир жиIащ: «Партым и лэжьыгъэм кърикIуахэр къызэрапщытэж мардэ нэхъыщ­хьэу, гъуазэу щытыпхъэр жылагъуэм абы теухуауэ яIэ Iуэху еплъыкIэрщ, цIыхухэм я псэукIэр зэлъыта IэнатIэ псоми зэ­хъуэкIыныгъэфIхэр къызэрыщыхъур езы­хэм зыхащIэнырщ. ЗэхъуэкIыныгъэ­хэр цIыхухэр зыщыгугъахэм хуэдэу пIэрэ, сыт хуэдэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэр хэлъ­хьэн хуей я лэжьыгъэм? Мис апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэщ цIыхухэр сыт хуэдэ политикэ партми зэрыщыгугъыр, зыпэп­лъэр. Псом хуэмыдэу ар «Урысей зэ­къуэтым» хуэдэ парт лъэщмэ, цIыху куэд зыхэтмэ. ИкIи ар цIыхухэм япэгъунэгъуу, я гурыгъу-гурыщIэхэр зыхэзыщIэ щIэгъэкъуэну щытын хуейщ», - къыхигъэщащ Путиным.
Абы къыдэкIуэу къэралым и Уна­фэщIым партым хэтхэр къыхуриджащ я сыт хуэдэ ныкъусаныгъэри «я гуэн лъапэ щыщIамытIэжыну» икIи зыIууэ гугъуехь­хэр щIыпIэхэм щызэфIагъэкIыу лэжьэну, ахэр «Линэ занщIэм» утыку къыщрахьэным пэмыплъэу. «СыныволъэIу: сыт и лъэныкъуэкIи гъуазэ парту фыщыт, езыхэм къэфIэт икIи унафи тефщIыхь сыт хуэдэ Iуэху къиинми, илъэс къэс сэ езгъэкIуэкI «Линэ занщIэм» и зи чэзу екIуэкIыгъуэм фыпэмыплъэу. Дэтхэнэ Iуэхуми фи къарукIэ унафэ зэры­теф­щIыхьыжыным фегугъу, захуагъэр тепщэ зэрыхъуным ерыщу яужь фит. Фэ езыхэм фолъагъу, фощIэ: зэм сымаджэщ къищэхэжа къагъэлъэгъуэнщ, зэми нэгъуэщI зыгуэрхэр, зэм сменитху хуэдизкIэ зэблэкIыу сабийхэр щеджэ школым теухуа гугъуехьхэр наIуэ къащIынщ. А псори фэ езыхэм фи щIыналъэхэм щыфлъагъун хуейщ, къулыкъущIэхэм абыхэм гу лъамытэмэ, ахэр ­къе­фхуэкIын, гугъу евгъэхьын, унафэ пыухыкIа абыхэм тревгъэщIыхьын хуейщ»,­ - жиIащ Путин Владимир.
УФ-м и Президентым «Урысей зэкъуэ­тым» фIыщIэ хуищIащ щIэгъэкъуэ­ныш­хуэ къызэрыхуэхъум, лэжьыгъэ куп­щIафIэ зэрыригъэкIуэкIым, унафэ гугъу­хэр къызэрищтэмрэ цIыхухэм я сэбэп зы­хэлъхэм къазэрыщхьэщыжымрэ папщIэ.
Партым и Iэтащхьэ, УФ-м и Прави­тельст­вэм и УнафэщI Медведев Дмитрий къыщыпсалъэм гулъытэ хэха хуищIащ цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэным хуэгъэза лэжьыгъэр щIэгъэхуэбжьэн зэ­рыхуейм: «ДяпэкIэ цIыхухэм зыхуагъазэ хъунущ «Урысей зэкъуэтым» цIыхухэм я хуи­тыныгъэхэр хъумэным хуэгъэпса центру дэ къызэдгъэпэщым. Абы цIыху­бэм зыхуагъазэ хъунущ, ди партым и жылагъуэ егъэблэгъапIэу езыхэм я деж щыIэхэм ящыщу нэхъ япэгъунэгъум екIуа­лIэу. Ахэр къэралым и дэтхэнэ щIыналъэми щыIэщ», - жиIащ Медведевым икIи къыхигъэщащ центрым и къудамэхэр щIыналъэзэхуаку IуэхущIапIэхэми егъэщIылIауэ къызэIуахынкIэ зэрыхъунур. «А лэжьыгъэр зэтеухуэн хуейщ, цIы­хум и хуитыныгъэхэр къызэгъэпэщыным хуэ­гъэза лъабжьэ нэхъыщхьэхэр яхъу­мэ­кIэрэ», - тригъэчыныхьащ Медведе­вым.
Апхуэдэуи абы жиIащ «Урысей зэкъуэ­тым» хэтхэм щэныншэу е цIыхухэм пщIэ хуамыщIу, ягъэпуду ирихьэлIэмэ, дэтхэнэ зы цIыхуми абы теухуауэ хабзэмкIэ комиссэм, мы гъэм лэжьэн щIэзыдзам, зыхуигъазэ зэрыхъунур. «Дэ адэкIи ды­кIэлъыплъынущ ди партым хэтхэм я дуней тетыкIэм, шыфэлIыфэхэм. Хабзэр къызэпызыуд абыхэм къахэкIмэ, дэ апхуэдэхэм ткIийуэ дабгъэдыхьэнущ, зэхащIыхьам хуэфэщэн жэуап едгъэхьынущ. Уеблэмэ партым къыщыхэдгъэкIыжи къыхэхуэу», - жиIащ Медведевым.
Къэралым и Премьер-министрым къыхигъэщащ «Урысей зэкъуэтым» и прог­раммэм и лъабжьэр УФ-м и Президент Путин Владимир игъэбелджыла унэ­тIы­ныгъэ нэхъыщхьэхэр арауэ зэрыщытыр: «2021 гъэм Къэрал Думэм и хэхыныгъэ­хэр къытпэщытщ. ДызыхуэкIуэ илъэсыр дэ хуэдгъэпсын хуейщ «Урысей зэкъуэ­тыр» а кампанием и къару илъыгъуэу, зэ­фIэкIышхуэхэр бгъэдэлъу дрихьэ­лIэным. Абы папщIэ дэ иджыпсту зэпэт­лъытыжын хуейщ зэфIэдгъэкIахэр, партым и программэм зэхъуэкIыныгъэщIэ­хэр хэтлъ­хьэн хуейщ, зэманым иджыпсту къигъэув къалэнхэм дазэрыпэлъэщыным тещIыхьауэ. ЦIыхухэр махуэ къэс щIэ гуэрхэм щIоупщIэ. А псори къыщылъытэн хуейщ иджыпсту дызэрылажьэ программэми, парламент хэхыныгъэхэм дызэ­ры­хэтынуми. Ар щызэхэтлъхьэкIэ хэха­кIуэ­хэм я Iуэху еплъыкIэхэм нэхъ тедгъэ­щIэн хуейуэ къызолъытэ», - жиIащ и къэп­сэлъэныгъэм и кIэухым Медведевым.
ПрограммэщIэр зэхэлъхьэным елэ­жьы­ну комиссэр езым и нэIэ зэрыщIэ­тыну­ри къыхигъэщащ партым и Унафэ­щIым.
«Урысей зэкъуэтым» и ХIХ съездым ­къриубыдэу партым и Совет Нэхъыщхьэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ. IэIэтым кърикIуахэм япкъ иткIэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хахащ «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым и Совет Нэхъыщхьэм.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


10.08.2020
07.08.2020
05.08.2020
03.08.2020