Уасэ зимыIэ ущиехэр

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм ще­кIуэкIащ Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм (УИС) и ветераным и махуэм теухуа Iуэху гуапэ.
Абы кърагъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и УИС-м и IуэхущIапIэхэм илъэс зэхуэмыдэ­хэм щылэжьа, а IэнатIэр зытезыгъэува ветеранхэр, иджырей я лэ­жьакIуэхэр.
Хъуэхъу, фIыщIэ псалъэ гуапэ­хэмкIэ ветеранхэм захуигъэзащ ­КъБР-м щыIэ УФСИН-м и унафэщI Лыхь Аслъэн. 
- Фи IэщIагъэм куууэ зэрыхэф­щIыкIыр, уасэ зимыIэ фи чэнджэщхэмрэ ущиехэмрэ дэIэпы­къуэгъушхуэщ лэжьакIуэщIэхэр гъэсэнымкIэ, сэбэпышхуэщ УИС-м хабзэ нэхъыфIхэр щыхъумэнымрэ и лэжьыгъэр егъэфIэкIуэнымкIэ, - жиIащ Управленэм и унафэщIым. Ар къеджащ Урысей ФСИН-м и унафэщI Калашников Александр къыбгъэдэкI хъуэхъум. 
Псалъэ гуапэхэмкIэ нэхъыжьхэм захуигъэзащ Ветеранхэм я щIыналъэ советым и тхьэмадэ Кучменов Мухътар.
Ветеранхэм иратащ щIыналъэ УФСИН-м и унафэщIым къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъхэр.
Пшыхьым кърагъэблэгъахэм я нэгу зрагъэужьащ ­КъБР-м и УИС-м и лэжьакIуэхэр, «Мелодия добра» псапащIэ фондым и артистхэр зыхэта концертымкIэ.

КъБР-м щыIэ УФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020