Кос Юрий теухуауэ

Котляровхэ Вик­торрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къы­щы­дэкIащ «Пер­вос­татейный ботаник, кругосветный путешественник и симпатяга…» тхы­лъыр. Ар къыдагъэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и биологие щIэныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа Кос Юрий Иван и къуэр (1889 - 1961) къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 130-рэ щрикъум ирихьэлIэу. 
Тхылъым хагъэхьащ Кос Юрий и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуауэ Щхьэгъэпсо Сэфарбий итха очеркыр, щIэныгъэлIым къызэригъэпэща Къэбэрдей-Балъкъэр лъахэхутэ ботаникэ садым теухуа тхыгъэр, и щIэныгъэ лэжьыгъэхэм я библиографиер. 
Абы щIыгъу гуэдзэным къы­щыхьащ Котляров Виктор и «Косовские подснежники» лирикэ очеркыр, Юрий Налшык ­къалэм щыщыпсэуам теухуауэ абы и ­къуэм ­къиIуэтэжхэр. 
Тхылъыр псапащIэхэм къыдагъэкIащ, ар республикэм и курыт еджапIэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ трагуэшэнущ. 

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020