Мутко Виталийрэ Чеботарёв Сергейрэ щыгъуазэ защIащ социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр КъБР-м зэрыщагъэзащIэм

Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ­щы­щыIам Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Сергей УФ-м ­Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей ­щIыгъуу еплъащ социальнэ мыхьэнэ хэха зиIэ проектхэр рес­публикэм зэрыщагъэзащIэм.
КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий ящIыгъуу Мутко Виталийрэ Чеботарёв Сергейрэ Налшык и Александровкэ хьэблэм щащI зыгъэпсэхупIэм еплъащ. А лэжьыгъэр ирагъэкIуэкI «Къалэр зэIузэпэщ щIыныр» щIыналъэ проектым хиубыдэу.
Иджыпсту щхъуантIагъэ куэд щыхаса а щIыпIэм инженер коммуникацэхэр щызэрахъуэкI, лъэс зекIуапIэхэр асфальтрэ бетонрэ зэрытралъхьэнум хуагъэхьэзыр. АдэкIэ сабийхэм папщIэ джэгупIэхэр, спортым и лIэужьыгъуэ щхьэхуэхэмкIэ гъуэгухэр ящIын, удз гъэгъахэр хасэн хуейщ. Апхуэдэу мыбы пщIэншэу Интернетыр щылэжьэнущ.
Мы щIыналъэ проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм псори зэхэту зэIузэпэщ щащIынущ пщIантIэу 145-рэ, цIыху нэхъыбэ щызэхуэс щIыпIэу 28-рэ.
 АдэкIэ Мутко Виталийрэ Чеботарёв Сергейрэ Аруан муниципальнэ районым хыхьэ Джэрмэншык къуажэм щеплъащ псори зэхэту зым тонн 3400-рэ, адрейм тонн 2650-рэ зыщIэхуэ пхъэщхьэмыщхьэ хъумапIэ лъэщу тIум.
«ЮгАгроГрупп» компанием и инвестицэ проектыр теухуащ иджыпсту щыIэ пхъэщхьэмы­щхьэ хъумапIэр тонн 5100-м нэс щIэхуэу нэхъ ин щIыным икIи абы пыщIа лэжьыгъэхэр мы илъэсым щыщу къэнэжа зэманым зэфIагъэкIынущ. Абы папщIэ зыхуеину ухуэныгъэ-монтаж лэжьыгъэхэр яухащ, алъандэрэ яIа IуэхущIапIэм аргуэру хъумапIитI къыпащIыхьащ, дэтхэнэми тонн 1700-рэ щIэхуэу. Мы проектым ипкъ иткIэ лэжьапIэ IэнатIэщIэу 24-рэ къызэIуахынущ, гъэмахуэ лъэхъэнэм абы щылажьэхэр цIыху 80-м нэсу щытынущ. Мыбы ща­хъумэ продукцэр нэхъыбэу къэ­зыгъэсэбэпынур ерыскъыпхъэмкIэ индустрием хиубыдэ предприятэхэрщ, тыкуэн инхэрщ, опт, розницэ сатум и IуэхущIапIэхэрщ.
А район дыдэм щыIэ «Жыг хадэ» акционер зэгухьэныгъэми апхуэдэ проектым щолэжь икIи пхъэщхьэмыщхьэ тонн 2650-рэ зыщIэхуэн хъумапIэ щащI. Абдеж щыхасэнущ пасэу къызыпыкIэ мыIэрысей хадэу гектар 30,5-рэ. Мы предприятэми цIыху 20-м щIигъу илъэс псом лэжьапIэкIэ къызэригъэпэщынущ, лэжьыгъэхэм я гуащIэгъуэм деж ахэр цIыху 80-м щIигъуу щытынущ. Нобэм ирихьэлIэу ухуэныгъэ-монтаж лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэр зэфIагъэкIащ, жыг хадэм щыщу гектар 20-р хасащ.
IуэхущIапIэхэм еплъа нэужь Мутко Владимир жиIащ мыпхуэдэ предприятэхэр къызэгъэпэщы­нымрэ абыхэм зегъэужьынымрэ мыхьэнэшхуэ зэраIэр, сыту жы­п­Iэмэ районым, республикэм и экономикэр зэрырагъэфIакIуэр, апхуэдэу мы Iуэхум социальнэ мыхьэнэшхуи зэриIэр, цIыхухэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэры­зэригъэпэщыр.
Инвестицэ проектитIри ягъэзащIэ «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьыныр» Урысей Федерацэм и къэрал прог­рам­мэм тету.
УФ-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэмрэ Урысейм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм и Iэтащхьэмрэ еплъащ Джэрмэншык къуажэм дэт курыт школым щIэсхэр зэреджэм, абыхэм я зэманыр зэрагъакIуэм. Мутко Виталий къэрал властым и щIыналъэ органхэм пщэрылъ ящищIащ ­къуажэм дэт курыт еджапIэ за­къуэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыхуну, цIыкIу­хэм ирагъэгъуэт щIэныгъэм и фIагъыр къэIэтыным къару нэхъыбэ ирахьэлIэну. Апхуэдэу УФ-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэм къыхилъ­хьащ цIыкIухэм я мызакъуэу ­къуажэдэсхэми къагъэсэбэпын, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ спорт комплекс мы школым къыщызэIухынымкIэ хэкIыпIэхэр ябзыхуну.
АдэкIэ Мутко Виталийрэ Чеботарёв Сергейрэ Налшык къалэм дэт социальнэ IуэхущIапIэхэм еплъащ. Къалэм и спорт IуэхущIапIэ нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ «Спартак» стадионыр. Абы лэжьыгъэ куэд щегъэ­кIуэкIын хуейщ. Къапщтэмэ, трибунэхэм, дыхьэпIэ-дэкIыпIэхэм я щытыкIэр зэкIэлъымыкIуэщ, псым­рэ канализацэмрэ зрикIуэ бжьамийхэр жьы дыдэ хъуащ. ЩIыналъэмрэ къалэмрэ я унафэщIхэм хуагъэуващ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр ­илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъэпIэну 2022 гъэм ирихьэлIэу стадионыр къэгъэщIэрэщIэ­жы­нымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыхуну.
«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым хиубыдэу Налшык къалэм иджыпсту щаухуэ сабий 1224-рэ зэкIуэлIэну курыт еджапIэ. Абы класс, лабораторэ 50-м щIигъу иIэнущ, спортым зыщыхуагъасэ пэшхэр, псы есыпIэу тIу, иджырей шхапIэ, зэуэ цIыху 560-рэ зы­щIэхуэн пэшышхуэ хэтынущ. Ап­хуэдэу школ пщIантIэм къыщы­зэрагъэпэщынущ футбол, волейбол, баскетбол джэгупIэхэр. ЕджапIэщIэр ухуэныр под­рядчикым мы гъэм зэфIигъэкIыну и мурадщ. Иджыпсту лэжьыгъэ псори ягъэува пIалъэхэм къы­кIэрымыхуу ирагъэкIуэкI.
Социальнэ мыхьэнэ зиIэ проектхэр зэрагъэзащIэм еплъа нэужь Мутко Виталий къыхигъэщхьэ­хукIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыхуаутIыпща инвестицэхэр тэмэму къызэрагъэсэ­бэпыр, абыхэм я хьэкъкIэ лэ­жьапIэ IэнатIэщIэхэр къызэ­рызэIуа­хыр, экономикэр зэрырагъэфIакIуэр, жылагъуэхэр зэIузэ­пэщ зэращIыр, социальнэ IуэхущIапIэхэр республикэм и щIыналъэ нэхъ пхыдзахэми зэрыщаухуэр.
«Республикэм зэрызиужьыр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэмкIэ программэм къриубыдэу социальнэ, инфраструктурэ ухуэныгъэхэр зэрырагъэкIуэкIыр нэрылъагъущ. Дэ ди нэкIэ тлъэгъуащ пхъэщхьэмы­щхьэ хъумапIэхэр зэращIыр, иджырей жыг хадэхэр зэрыхасэр. А псори сэбэпынагъышхуэ къы­зыпэкIуэну, лэжьапIэ IэнатIэ­щIэхэр къызэзыгъэпэщыну, республикэми къэралми фейдэ къыхуэзылэжьыну инвестицэ проектщ. Илъэсым апхуэдэ ухуэ­ны­гъэхэр хы мэхъу, ауэ къыкIэ­лъыкIуэ зэманым ягъэзэщIэну проектхэри къыхыдох, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и экономикэм зегъэужьыным хуэу­нэ­тIа лэжьыгъэхэр адэкIи едгъэ­кIуэкIынущ»,- жиIащ кIэухыу Чеботарёв Сергей.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020