Урысейм и Президент Путин В.В. «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием зыщеплъыхь

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Налшык къалэм къы­щыкIуам «ДыгъафIэ къалэ» сабий академием щыIащ икIи конструктор, инженер ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зищIащ. Къэралым и УнафэщIым и гъусащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. сымэ.
ТворчествэмкIэ сабий академиер 2016 гъэ лъандэрэ мэлажьэ икIи абы иджыпсту цIыкIухэр щеджэ пэшу, лабораторэу 43-рэ иIэщ, спортым зыщыхуагъасэ, къыщыфэ, нэгъуэщI пэшышхуэхэр хэтщ. Апхуэдэу сабий академием библиотекэ, правовой щIэныгъэхэр щрагъэгъуэт классхэр, музыкэмкIэ Темыркъан Юрий и классыр, гъуазджэмкIэ Шемякин Михаил и классыр хэтщ. Мы IуэхущIапIэм хохьэ естественно-математикэ зэпеуэхэм зи зэфIэкIыр щызыгъэлъэгъуа, япэ-епщы­кIузанэ классхэм щIэс сабийуэ 250-м щадэлажьэ лицей, зи ныбжьыр илъэси 5 - 17-м ит школакIуэу 6000-м нэблагъэм щIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт центр, «Кванториум» сабий технопарк гъуазджэм, спортым, щIэныгъэм я лъэ­ны­къуэкIэ нэхъ зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ сабийхэр къыхэзых икIи абыхэм ядэIэ­пыкъу «Антарес» щIыналъэ цент­рыр.
Урысейм и Президентыр «Кванто­риум» сабий технопаркым и класс зыбжанэм еплъащ. РобототехникэмкIэ клас­сым абы щыгъуазэ зыщищIащ къалэхэм кIэрыху­бжьэрыхухэр зэхэхауэ щызэхуэ­зы­хьэсыфыну робот зыбжанэм я моделхэр. Энерджи-квантумымкIэ пэшым Путин Владимир щеплъащ къурш щIыналъэ пхыдзахэм къыщагъэсэбэпыфын хуэдэу ягъэхьэзыра ягъэIэпхъуэ гидроэлектростанцым. Къэралым и Iэтащхьэр космо-квантумымкIэ пэшым щылажьэ еджа­кIуэхэм епсэлъащ, сабий академием и «КъегъэлакIуэ ныбжьыщIэ» классым щыIащ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020