КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэкъуэт» партым и IуэхущIапIэм цIыхухэм щахуозэ

Тхьэмахуэ махуэ кIуам Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Урысей зэ­къуэт» партым и IуэхущIапIэм щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм.
Ар хэтащ псэупIэхэр егъэфIэкIуэным, бын куэд зиIэ унагъуэхэмрэ зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ цIыху­хэмрэ ядэIэпыкъуным пыщIа лъэIухэмрэ тхьэусыхафэхэмрэ.
ЦIыхухэр къызэрелъэIуа псоми хэплъэу, ахэр щагъэзэщIэфыну пIалъэхэм къыщыгъэлъэгъуа жэуапхэр ягъэхьэзырыну КIуэкIуэ К. В. яхуигъэуващ зыхуэфащэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэм, муниципальнэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020