Анэдэлъхубзэр ефIэкIуэн папщIэ

Дызэрыщыгъуазэщи, тхьэмахуэ блэкIам и кIэухым ди республикэм щыIащ Уф-м и Президент Путин Владимир, къэралым хиубыдэ щIыналъэхэм я лIыкIуэхэр, къулыкъущIэ куэд щIыгъуу. Абыхэм яхэтащ УФ-м щIэныгъэмрэ цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэ­гъуэтынымкIэ и министр Котюков Михаил. Президентым КъБР-м и Прави­тельствэм и Унэм щригъэкIуэкIа зэIущIэшхуэм иужькIэ, Котюковыр кIуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и педколледжым икIи абы и унафэщIхэм, IэщIагъэлIхэм, республикэм и курыт школхэм я пашэхэм яхуэзащ. 
КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрэ­рэ Педколледжым и унафэщI ­Аш­э­бокъуэ ФатIимэрэ хьэщIэ ­лъапIэм зыщрагъэплъыхьащ иджы­рей егъэджэныгъэ мардэм хуэкIуэ техникэкIэ къызэгъэпэща, технологие пэрытхэри къыщагъэсэбэп университет къудамэм. АдэкIэ зэхуэсым щIидзащ. Абы къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщ­хьэхэм ящыщщ КъБКъУ-м анэ­дэлъ­хубзэмкIэ егъэджакIуэхэр зэ­ры­щагъэхьэзырыр. Апхуэдэуи ­министрыр щIэупщIащ адыгэбзэмрэ литературэмрэ, балъкъэ­рыбзэмрэ литературэмрэ зэры­рагъэдж методикэ пособиехэм я щытыкIэм. 
- ЩIыналъэм и егъэджэныгъэ  IэнатIэр зыхуэныкъуэ школ лэ­жьа­кIуэхэр гъэхьэзырыныр, псом хуэ­мыдэу анэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэ нэсхэр иIэныр къэрал-псо мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэщ, Урысей Федерацэм щекIуэкI лъэпкъ политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщ­хьэхэм ящыщщ, - къыхигъэщащ Котюковым къыщыпсалъэм. - Егъэ­джэныгъэмкIэ федеральнэ къэ­­рал стандартым хуэкIуэ щIэ­ныгъэ куу щIэблэм ягъуэтын папщIэ, Iэмал имыIэу гъэхьэзырын хуейщ зэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъ егъэджакIуэхэр. 
КъБКъУ-м и IэщIагъэлIхэм министрым жраIащ мы гъэм къы­щы­щIэдзауэ университетым къы­­зэ­рыщызэIуахыжар егъэ­джэныгъэм и унэтIыныгъэщIэу «Ады­гэбзэмрэ литературэмрэ. Уры­­­сыбзэ», «Балъкъэрыбзэмрэ литературэмрэ. Урысыбзэ» унэ­тIы­ны­гъэхэр. Нэхъа­пэIуэкIэ зэ­ры­щытам хуэдэу, иджы студентхэр хурагъаджэ IэщIа­гъитIми зэгъу­сэу. А егъэджэныгъэ программэм тету езанэ курсым къащтащ ­икIи щоджэ студент 17. ЗэIущIэм апхуэдэу шэщIауэ щытепсэ­лъы­хьащ педагогикэмкIэ программэ пэрытхэр, зэ­реджэ тхылъ­хэмрэ методикэ посо­бие­хэмрэ егъэ­фIэ­кIуэным ди ­щIыналъэм ­гу­­лъы­тэшхуэ зэ­ры­щы­хуащIым. ­Гу­лъытэншэу къа­­нэркъым егъэджакIуэхэм зэ­фIах щIэныгъэ-къэ­ху­тэныгъэ лэ­­жьы­­гъэхэм зегъэужьынри. 
Министрым зэрыжиIамкIэ, ар ­зи пашэ IэнатIэмрэ УФ-м Егъэджэ­ныгъэмкIэ и министерствэмрэ я жэрдэмкIэ къызэрагъэпэщащ ­Педагогикэ егъэджэныгъэм зезыгъэужь совет. Абы и къалэн нэхъыщхьэхэм хохьэ щIыналъэхэм щекIуэкI гуманитар, педагогикэ егъэджэныгъэхэм къэрал политикэ хэлъхьэныр, педагогикэ унэ­тIыныгъэм епха къэхутэныгъэхэм адэкIи зегъэужьыныр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм яку дэлъ зэ­пы­щIэныгъэхэр нэхъри гъэбыдэныр. 
ЗэIущIэм и кIэухыу Котюковым фIыщIэ яхуищIащ абы хэта псоми икIи КъБКъУ-м ехъулIэныгъэ ­лъагэхэр дяпэкIи зыIэригъэхьэну ­ехъуэхъуащ.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020