КъБР-м и Парламентым и депутатхэр Бахъсэн районым щыпсэухэм я лъэIухэмрэ тхьэусыхафэхэмрэ хэплъащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэу Мэлбахъуэ Борисрэ Къаздэхъу Альбертрэ, апхуэдэу «Урысей зэкъуэт» партым и ­къудамэу Бахъсэн районым щыIэм и секретарь ­Балъкъыз Артур сымэ «Урысей зэкъуэт» урысейпсо политикэ партыр къы­зэ­рызэрагъэпэщрэ илъэс 18 зэрыри­къум ехьэ­лIауэ ирагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу ­Бахъсэн муниципальнэ райо­ным щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм.
Абыхэм я лъэIухэмрэ тхьэусыхафэхэмрэ теухуат ­социальнэ IэнатIэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм я IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным, цIыхухэм щIапIэхэр яхухэхыным, нэхъ хуэмыщIахэм ядэIэпыкъуным.
ЦIыхухэм къаIэта псоми гулъытэ яхэлъу хэплъэри, партым и лIыкIуэхэм ахэр къагъэгугъащ лъэIухэм ящыщу зыри лъэныкъуэ ирамыгъэзыну.

Чылар Аринэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020