Мы махуэхэм

Дыгъэгъазэм и 3, гъубж

 • Ныкъуэдыкъуэхэм я дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1992 гъэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ.
 • Компьютер графикэм и дунейпсо махуэщ
 • Пестицидхэр къагъэ­сэбэпу мыдэным и дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ Юристым и махуэр
 • Зи Хэкур зыхъумэжурэ хэкIуэда Сэлэт МыцIыхум и махуэщ
 • 1586 гъэм Америкэм ­кърашри Европэм кIэртIофыр япэу къашащ.
 • 1621 гъэм Галилей Галилео узэплъыр хуэдэ 32-кIэ нэхъ ину уэзыгъэлъагъу телескоп ищIащ.
 • 1865 гъэм къызэрагъэ­пэщащ щIыр зехьэным, мэзхэр гъэкIыным хуэгъэпса академие. Иджыпсту ар УФ-м и мызакъуэу дуней псом и еджапIэ ­нэхъыфIхэм хабжэ, Тимирязевым и цIэр зезыхьэ мэкъумэш академиерщ.
 • 1989 гъэм США-м и президент Буш Джорджрэ КПСС-м и ЦК-м и Секретарь нэхъыщхьэ Горбачёв Михаилрэ жаIащ ахэр зи унафэщI къэралхэр афIэ­кIа зэрызэ­пэщIэ­мы­ты­жыр. А махуэр тхы­дэм хыхьащ «зауэ щIыIэр» ­щиуха махуэу.
 • 1991 гъэм СССР-м Къэ­рал шынагъуэншагъэмкIэ и комитетыр зэбграгъэкIыжащ.
 • 2006 гъэм УФ-м теннисымкIэ и командэ къы­хэхам Дэвис и Кубокыр  къихьащ.
 • Совет конструктор, Т-34 танк цIэрыIуэр зэпкъ­ры­зылъ­хьа Кошкин Михаил къызэралъхурэ илъэси 121-рэ ирокъу.
 • Италием щыщ композитор цIэрыIуэ Ротэ Нино къызэралъхурэ илъэси 108-рэ ирокъу.
 • Урысей актрисэ, ­РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Дорошинэ Нинэ къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 • Географие щIэныгъэхэм я доктор, Дамаск къэрал университетым и профессор Абдул-Сэлам Лаш Адыл и ныбжьыр илъэс 86-рэ ­ирокъу.
 • Истамбыл щыпсэу уэ­рэдус, уэрэджыIакIуэ, ­КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ­Къущхьэ Догъэн и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • Тележурналист, Дуней-псо Арткомитетым и саугъэтыр зрата Токъмакъ Светланэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Урысей хоккеист, Олимп джэгухэм тIэунейрэ я чемпион хъуа Ларионов Игорь и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • Философие щIэныгъэ­хэм я доктор, экономикэмрэ управленэмкIэ институту Псыхуабэ дэтым и профессор КъуэщIы­сокъуэ Заурбэч и ныбжьыр илъэс 49-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. ЩIы­Iэр махуэм 1 градус, жэ­щым градуси 2 щыхъунущ.

Дыгъэгъазэм и 4, бэрэжьей

 • Информатикэм и махуэщ
 • 1674 гъэм Мичиган (США) гуэлым и Iуфэм деж щытIысащ жылэ цIыкIу, иужькIэ Чикаго ­къалэ хъуар.
 • 1707 гъэм Урысейм щыя­пэу Москва къыщызэIуахащ узыншагъэм щы­кIэ­лъыплъ къэрал IуэхущIапIэ (иджыпсту ар Бурденкэ Н. Н. и цIэр зезыхьэ дзэ клиникэ сымаджэщ нэхъыщхьэрщ).
 • 1717 гъэм Астрэхъан губерниер къызэрагъэпэщащ.
 • 1791 гъэм Лондон (Инджылыз) къыщыдэкIащ «The Observer» («Обсервер») газетым и япэ номерыр.
 • 1930 гъэм Цюрих дэт техникэ еджапIэ нэхъыщ­хьэм и профессор Паули Воль­ф­ганг нейтроныр зэры­щыIэр къихутащ.
 • 1946 гъэм Москва щы­зэпкъ­ралъхьащ «Москвич-400» лIэужьыгъуэм и япэ автомобилыр. 
 • 2009 гъэм дунейм ехыжащ совет киноактёр цIэ­рыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Тихонов Вячеслав.
 • УэрэджыIакIуэ, ­КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Ало ЛутIэ къызэралъхурэ илъэси 112-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ, тхакIуэ, драматург Тхьэркъуахъуэ Мэжид къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 • СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп Джэгухэм я чемпион, дунейм хэнейрэ и чемпион хъуа, бжыр иIыгъыу лъагапIэхэм елъэнымкIэ дунейпсо рекорд 35-рэ зыгъэува Бубкэ Сергей и ныбжьыр илъэс 56-рэ ­ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. ЩIы­Iэр махуэм 1 градус, жэ­щым градуси 6 - 3 щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020