Къэралым и Кубокыр къехь

Кстовэ къалэм дэт СпортымкIэ дунейпсо олимп академием щэкIуэгъуэм и 20 - 23-хэм щекIуэкIащ Урысейм самбэмкIэ и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэ­зэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 42-м къикIа спортсмен 450-м ­щIигъу. 
Зи хьэлъагъыр килограмми 100-м щIигъухэм я зэхьэзэхуэм щытекIуа ­Къамбий Аслъэн финалым щыхуэзащ ­Свердловск областым щыщ Тачков Иван. КIэух зэIущIэми и хьэрхуэрэгъум щефIэ­кIа ди лъэпкъэгъум къэралым и Кубокыр зыIэригъэхьащ. 

МЭЗКУУ Къанщобий.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020