Дунейпсо чемпионатым щытокIуэ

Краснодар крайм хыхьэ Анапэ къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ универсальнэ зауэхэмкIэ цIыхухъухэмрэ цIыху­бзхэмрэ я дунейпсо чемпионат. 
Зэхьэзэхуэм хэтащ къэрал 38-м къикIа спортсмен 250-м щIигъу. Мыхьэнэ­шхуэ зиIэ зэхьэзэхуэм Урысейм и командэ къыхэхам хэту зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спорт­сменищым. Абыхэм ящыщу тIум медаль зэмылIэужьыгъуэхэр зыIэрагъэхьащ. 
ИрагъэкIуэкIа зэIущIэ псоми шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къыщихьащ икIи дунейпсо чемпион хъуащ Жылокъуэ Ислъам. Къущхьэ Андемыркъан зэIущIищым щытекIуащ, арщхьэкIэ финал ныкъуэ зэпэщIэтыныгъэм тIэунейрэ дунейпсо чемпионым къыщыхигъэ­- щIащ икIи къихьар жэз медалырщ. Хьэгъэжей Резуан япэ зэIущIэ закъуэрщ ­щытекIуар. 

КЪЭХЪУН Бэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


02.07.2020
29.06.2020
26.06.2020
25.06.2020