Зэхьэзэхуэм и къызэгъэпэщыкIэфIыр къыхагъэщ

Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплексым махуитхукIэ щекIуэкIащ боксымкIэ урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Къэралым и ныбжьыщIэ командэ­ къыхэхам хэ­хуэ­ным щIэбэныну КъБР-м­ къэкIуат зи ныбжьыр илъэс 19 - 22-м ит спортсмен 200-м щIигъу. 
Зэхьэзэхуэм щыте­кIуэхэм папщIэ Урысейм боксымкIэ и федерацэм саугъэт фонд игъэуват. Япэ увыпIэхэр зыубыдахэм Kia Rio автомашинэм и IункIыбзэIухрэ сом мин 300-рэ иратащ. Дыжьын медалхэр къэзыхьахэм хуа­гъэфэщащ сом мин 200, домбеякъыр къызылъысахэм - сом мини 100. КъищынэмыщIауэ, спортсменхэм я тренерхэм къалъысащ боксёрхэм къахьа саугъэтхэм я процент 30-м хуэдиз. Домбеяхъ медалхэр къэзыхьахэм ящыщщ боксымкIэ Къэбэрдей-Балъ­къэрым­ и гъэсэнхэу Макитов Хьэсэнрэ (кг 64-рэ) Гижгиев Юсуфрэ (кг 69-рэ). 
«Зэхьэзэхуэм щытекIуа­хэмрэ къыщыхэжаны­кIахэм­рэ сынывохъуэхъу.­ Спортсменхэм къагъэлъэгъуащ бокс удэзыхьэх. Къыхэзгъэщыну сы­хуейщ, къэралым и гуп нэхъыщхьэм къэкIуэну­ хъарзынэ зэриIэр. Мы боксёрхэм ящыщ куэдыр абы и бжэм тоуIуэ, нэхъыжьыIуэхэм хуэфэщэн хьэрхуэрэгъу яхуэхъуфынущ. Ар фIы дыдэщ. КъыкIэлъыкIуэу къыхэзгъэщыну сыхуейщ Налшык зэхьэзэхуэр къызэрызэригъэпэщар. Дызэрыщыгугъауи, псори фIы дыдэу екIуэкIащ. Боксыр - Урысей лъэщым и телъхьэщ», - захуигъэзащ къызэхуэсахэм Урысейм боксымкIэ и федерацэм и секретарь нэхъыщхьэ Кремлёв Умар. 

Жыласэ Замир.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


10.08.2020
07.08.2020
05.08.2020
03.08.2020