КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр утыку къыщрилъхьа зэIущIэм

Дыгъуасэ Путин Владимир Москва хэIущIыIу щищIащ Урысейм и Президентым гъэ къэс Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр. ЗэIущIэм хэтащ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
Иджы япэ дыдэу абы теухуа зэIущIэр илъэсым и пэщIэдзэм къызэрагъэпэщащ къэралым къыпэщыт социальнэ, экономикэ, технологие къалэн инхэр икIэ­щIыпIэкIэ гъэзэщIа хъун папщIэ. Президентым къиIэтащ къэралым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм, къэрал кIуэцI, къэрал щIыб политикэм ехьэлIа ­Iуэхугъуэ инхэу гъэтIылъыпIэ зимыIэхэр. Абы къытригъэзэжри жиIащ цIыхухэм я псэу­кIэр егъэфIэкIуэным, анэмрэ са­биймрэ, нэхъыжьхэм защIэгъэкъуэным, экономикэм, узыншагъэр хъумэным, егъэ­джэ­ныгъэм зегъэужьыным и гъуэгум къэралыр зэрытетыр.
Путин В. В. Iуэху нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщу къигъэлъэгъуащ демографиер зэпIэзэрыту егъэфIэкIуэныр. «Дэтхэнэ ди лъэбакъуэми, дэтхэнэ законыщIэми, къэрал программэми я мыхьэнэр къы­зэрытлъытэн хуейр лъэпкъ мурад нэхъыщхьэм - Урысейм и цIыхубэр хъумэ­нымрэ гъэбэгъуэнымрэ ятещIыхьауэщ. Унагъуэм зыщIэгъэкъуэнымкIэ зэман кIыхьым тещIыхьа политикэм гъащIэм и Iуэху пыухыкIахэр я лъабжьэу щытын ­хуейщ икIи мыбдеж щызэпкърыхын хуейщ унагъащIэхэр, бын куэд зиIэ унагъуэхэр, зи закъуэу бынхэр къэзыIэтхэр зыхэт гугъу­ехьхэр», - жиIащ Президентым.
Япэ, етIуанэ, ещанэ сабийхэр зыгъуэт унагъуэхэм къэралыр зэрадэIэпыкъуну ­хабзэщIэхэм япкъ иткIэ анэм хухах ахъшэр зыхуэдизымрэ ахэр щрат пIалъэмрэ, социальнэ контрактхэм, зи ныбжьыр илъэсищ иримыкъуа сабийхэм папщIэ мазэ къэс ират ахъшэм хэплъэжащ, апхуэдэу сабий садхэмрэ яслъэхэмрэ зрагъэубгъунущ, пэщIэдзэ школхэм щIэсхэр пщIэншэу ерыскъы хуабэкIэ къызэрагъэпэщынущ.
Узыншагъэр хъумэнымрэ егъэджэныгъэр егъэфIэкIуэнымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэбакъуэщIэу Путин В. В. къигъэлъэ­гъуащ а IэнатIэхэм зэфIагъэкI Iуэхутхьэбзэхэр зыхуэфащэ псоми ялъэгъэIэсыныр. Апхуэдэ Iуэхутхьэбзэхэм ящыщщ хэхъуэ­шхуэ зимыIэ цIыхухэм IэщIагъэщIэ зрагъэгъуэтынымкIэ къэрал дэIэпыкъуныгъэ етыныр, вузхэм, псом хуэмыдэу щIыналъэхэм щыIэхэм, бюджетым и хьэкъкIэ щеджэхэм я бжыгъэр гъэ къэс нэхъыбэ щIыныр, медицинэмкIэ вузхэм щеджэн папщIэ щIыпIэ щхьэхуэхэм я щIалэгъуа­лэм Iэмал етыныр, педагогхэмрэ медицинэм и лэжьакIуэхэмрэ лэжьапщIэр зэ­рырат щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэныр, дохутырхэмрэ фельдшерхэмрэ псэупIэкIэ къызэгъэпэщыныр.
Iуэху нэхъыщхьэхэм ящыщу къэралым и унафэщIым апхуэдэу къигъэлъэгъуащ ­валовэ къэрал кIуэцI продуктым хэгъэ­хъуэныр, бизнесым и къызэгъэпэщыкIэр нэхъ къызэрыгуэкI щIыныр, унагъуэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я кIэрыхубжьэрыхухэр зэрызэщIакъуэр гъэтэмэмыныр, щIэныгъэ зыужьыныгъэр икIэщIыпIэкIэ щIэгъэхуэбжьэныр.
Урысей Федерацэм и Президентым ­Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар къызэрыщыхъуам и гугъу щищIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщхьэхукIащ абы къэралми республикэми я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр. «Къэралым и Iэтащхьэм къигъэуващ Урысейм щIэгъэхуэбжьауэ зегъэу­жьыным хуэунэтIауэ стратегие мыхьэнэ зиIэ Iуэху зыбжанэ. ИкъукIэ тэмэмщ а Iуэхухэр нэхъ япэкIэ яубзыхуауэ щыта ­мурадхэм зэрапэджэжыр. Ап­хуэдэхэщ, псом япэу, демографие зыу­жьыныгъэр, унагъуэм зыщIэгъэкъуэнымкIэ системэ тэмэм зэтегъэувэныр. Президентым къыхилъхьащ къалъхухэр нэхъыбэ щIыным, унагъуэмрэ сабиймрэ ахъшэкIэ защIэгъэкъуэным теухуа Iуэху хьэлэмэтхэр.
Путин В. В. апхуэдэу къыхигъэщхьэхукIащ социальнэ контрактхэм я мыхьэнэр. Къэралым и субъектхэм я Iэтащхьэхэм пыухыкIауэ хуагъэуващ социальнэ контрактхэмкIэ системэм хуэкIуэныр 2021 гъэм фIэмыкIыу зэфIагъэкIыну. ЩIыналъэхэм я унафэщIхэм я зэфIэкIыр къызэралъытэм и лъабжьэу щытынущ тхьэ­мыщкIэу псэухэр зэрагъэмащIэр», - жи­Iащ КIуэкIуэ К. В.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Iэтащхьэм хэхауэ жиIащ дызыхуэкIуэ зэманым КъБР-м и къэрал властым и органхэм я лэжьэкIэнур Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам къы­щы­гъэлъэгъуа стратегие унэтIыныгъэхэм зэрызэрагъэзэгъынур.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


10.08.2020
07.08.2020
05.08.2020
03.08.2020