Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 16, махуэку

 • Мыл зыщIым, лъэры­жэкIэ къыщажыхь щIы­пIэхэм ар тезылъхьэм и дунейпсо махуэщ
 • Ливерпуль къалэм (Инджылыз) щыщ «Битлз» гуп цIэрыIуэм и махуэщ
 • США-м щагъэлъапIэ цIыху­хэм диныр хуиту зэрахьэныр япэмыу­бы­ды­ным теухуа махуэр
 • Таиландым и егъэджа­кIуэхэм я махуэр ягъэлъапIэ
 • 1920 гъэм Лъэпкъхэм я Лигэм и советым и япэ зэIущIэр Париж щекIуэкIащ, США-м и лIыкIуэхэр яхэмыту.
 • 1922 гъэм Балъкъэрыр Горскэ АССР-м къыхэкIащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэр ав­тоном областыр ­РСФСР-м хэту къэхъуащ.
 • 1963 гъэм Совет Союзым и УнафэщI Хрущёв Никитэ дуней псом хэIущIыIу щи­щIащ СССР-м водороднэ бомбэ зэриIэр.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м, УФ-м щIэ­ныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Урысей Академием и член-корреспон­дент Тембот Аслъэнбий къы­зэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Актёр, Ленин и саугъэтыр зрата, СССР-м и цIыхубэ ­артист Лановой Василий и ныбжьыр илъэс 86-рэ ­ирокъу.
 • Пшынауэ Iэзэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, АР-м и цIыхубэ артист ЛIыцIэрыIуэ Ким къызэралъхурэ илъэс 77-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ Къашыргъэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градус 1 - 3, жэщым щIыIэр градуси 4 - 3 щыхъунущ.

ЩIышылэм и 17, мэрем

 • Сабийхэм къагупсыса, зэпкъралъхьа Iэмэ­псы­мэ­хэм я махуэщ
 • 1921 гъэм РСФСР-м и ЦIыхубэ комиссархэм я советым унафэ къищтащ «Уэгу­кIэ гъуэгуанэ зэпычы­ным теухуауэ». МафIэгухэм, автомобилхэм, нэгъуэщI транспорт лIэужьыгъуэхэми къахэхъуауэ щытащ кхъухь­лъатэхэр.
 • 1934 гъэм Свердловскэ, Челябинскэ областхэр къы­зэ­рагъэпэщащ.
 • 1945 гъэм 1-нэ Белорусскэ фронтым и дзэхэм Поль­шэм и 1-нэ армэр я дэIэпыкъуэгъуу Варшавэ къалэр нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1991 гъэм Перс псыдэ­жыпIэм щыщIидзащ «Къу­мым къыщыхъея борэн» ­зауэм.
 • 1994 гъэм НТВ телеком­панием и нэтынхэр къагъэлъагъуэу щIадзащ.
 • 1995 гъэм Японием и Кобе къалэм щIыр ин дыдэу ­щыхъеящ. А гузэвэгъуэм ­хэ­кIуэ­дат цIыху 6400-м ­щIигъу.
 • Америкэм щыщ политик, щIэныгъэлI, тхакIуэ, США-р къэрал щхьэхуиту зэфIэувэным и лъабжьэр зыгъэ­тIылъахэм хабжэ Франклин Бенджамин къызэралъхурэ илъэс 314-рэ ирокъу.
 • Урысей щIэныгъэлI, дунейпсо аэродинамикэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Жуковский Николай къызэ­ралъхурэ илъэси 173-рэ ­ирокъу.
 • Актёр, режиссёр, егъэджакIуэ, театр гъуазджэм зэхъуэкIыныгъэшхуэ хэ­зылъ­хьа, «СССР-м и цIыхубэ артист» цIэр япэ дыдэу зы­фIащауэ щыта Станиславский Константин къызэ­ралъ­хурэ илъэси 157-рэ ­ирокъу. 
 • Техникэ щIэныгъэхэм я док­тор, КъБКъМУ-м и профессор, ­ЩIДАА-м и академик Щомахуэ Лев и ныбжьыр илъэс 81-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэ­ны­гъэ­хэм я доктор, ­КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Темрокъуэ Анатолий къызэ­ралъхурэ илъэс 78-рэ ­ирокъу.
 • Къыщалъхуа США-м и мызакъуэу, дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа боксёр, олимп чемпион Мухьэмэд Алий (и цIэ-унэцIэ дыдэр Кассиуc Марселлус Клейщ) къызэралъхурэ илъэс 78-рэ ирокъу. 
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ ПащIэ Еленэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Шэрджэс еджагъэшхуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор Темырдащ Зэуал и ­ныбжьыр илъэс 64-рэ ­ирокъу.
 • Урысей композитор, уэрэд­жыIакIуэ цIэрыIуэ, УФ-м ­гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Николаев Игорь и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 • Совет шахматисткэ цIэ­рыIуэ, дунейпсо чемпионкэ, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Чибурдани­дзе Майе и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, культурологие щIэныгъэхэм я кандидат Къумахуэ Мухьэдин и ныбжьыр илъэс 54-рэ ирокъу.
 • Урысей спортсменкэ, Олимп джэгухэм атлетикэ псынщIэмкIэ тIэунейрэ я чемпионкэ хъуа Мастерковэ Светланэ и ныбжьыр илъэс 52-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 2 - 4, жэщым щIыIэр градуси 5 - 4 щыхъунущ.

Читать далее

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


10.08.2020
07.08.2020
05.08.2020
03.08.2020