Хэкупсэу ягъасэ

Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Тэрч щIыналъэм мы­хьэнэ ин зиIэ акцэ щрагъэ­кIуэкIащ. Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэу щытар къы­дэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэнырт.
Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэ­мыцэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа ма­хуэхэм ирихьэлIэу, Курп лъагапIэхэм дэкIащ районым щылажьэ жылагъуэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, щIыпIэм щыIэ ДОСААФ-м и юнармейцхэмрэ курсантхэмрэ, школакIуэхэр, къуа­жэдэсхэр. 
Апхуэдэу Iуэхум хэтащ Тэрч щIыналъэ администрацэм и унафэщI Дадэ МуIэед, абы и къуэдзэ Семэн Пщыкъан, УФ-м и ДОСААФ-м КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщI Зэ­кIуий Мухьэжид, а IуэхущIапIэм и Советым и уна­фэщI МацIыхъу Хъусен сымэ, нэгъуэщIхэри.
Инарыкъуей къуажэм щыщу Хэку зауэшхуэм хэ­кIуэдахэм я фэеплъым деж щызэхэта пэкIум къыщып­сэ­лъащ Дадэ МуIэедрэ ЗэкIуий Мухьэжидрэ. Абы­хэм къызэхуэсахэм ягу къагъэкIыжащ 1942 гъэм и бжьыхьэм щIидзэу Мэлгъэбэг щегъэжьауэ Курп лъагапIэм нэсыху зауэ ­гуащIэ щекIуэкIауэ зэры­щытар. ЩIыпIэм щызэуа 317-нэ фочауэ дивизэр тIэунейрэ зэрагъэпэщыжат. Хэкум и щхьэ­хуитыныгъэм папщIэ офицерхэу, сэлэту миниблым щIигъум а лъагапIэхэм я псэр щатащ. 1943 гъэм и илъэсыщIэ жэщым щегъэжьауэ нэмыцэхэр ира­гъэкIуэтын щIадзэри, ди сэлэтхэм щIыналъэр хуит къащIыжащ. 
Къэпсэлъахэм къыхагъэщащ къыт­щIэхъуэ щIэблэр я лъахэр фIыуэ ­ялъагъуу къэгъэтэджын папщIэ мып­хуэдэ зэхыхьэхэм мыхьэ­нэш­х­уэ зэ­раIэр, апхуэдэхэр къызэгъэ­пэ­щыным гулъы­тэ нэхъыбэ зэрыхуэ­щIып­хъэр икIи мы илъэсым и кIуэцIкIэ иджыри зэIущIэ зыбжанэ ирагъэ­кIуэкIыну зэрамурадыр.
Акцэр щекIуэкIа махуэр уаеу, жьы щIыIэ щIэту уэс къесу апхуэдэт. Къы­зэ­гъэпэщакIуэхэми Iуэхум хэтахэми зэрыжаIамкIэ, шэч хэлъкъым Курп лъа­га­пIэхэм папщIэ екIуэкIа зауэм хэ­кIуэдахэм я фэеплъым нэсыху дэкIахэм я Хэкум и щхьэхуитыныгъэр яхъу­мэу нэмыцэхэм япэ­щIэта зауэлIхэм ятелъа бэлыхьымрэ хьэзабымрэ щыщу зымащIэ нэхъ мы­хъуми зэрызыхащIам.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


10.08.2020
07.08.2020
05.08.2020
03.08.2020