ЩIалэгъуалэм ядолажьэ

«Уи пенсэр уэ езым къызэрыблэжьщ» фIэ­щыгъэм щIэту УФ-м и пенсэ фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм иригъэкIуэкI дерсхэм къы­пащэ.
Прохладнэ районым IэнатIэ куэду зэхэт и кол­леджым и еджакIуэхэм иджыблагъэ яIущIащ ­ОПФР-м и IэщIагъэлIхэр. СыткIи гъэщIэгъуэну теу­хуат цIыхур пенсэ ныбжьым нэ­сыху къилъытэн хуей Iуэху­хэм, пенсэ хуэIу­хуэ­щIэхэм иужьрей илъэс­хэм къы­хыхьа зэхъуэкIыныгъэхэм, пенсэмрэ иджырей технологиехэмрэ. Ныбжьы­щIэхэр яфIэгъэщIэгъуэну щIэдэIуащ ПФР-м и сервисхэмрэ электрон Iуэху­тхьэбзэхэмрэ ехьэлIауэ студентхэм ящIапхъэхэм. Пенсэ фондым и лэжьа­кIуэ­хэм жэуап иратащ еджакIуэхэм я упщIэ куэ­дым.
ЗэIущIэм и кIэухыу ныбжьыщIэхэм хуагуэшащ пенсэм теухуауэ ящIапхъэ псори щызэхуэхьэсауэ фон­дым къыдигъэкIа тхылъхэр.

Шэрэдж Дисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


10.08.2020
07.08.2020
05.08.2020
03.08.2020