Дамыгъэр къыхах

ИлъэсипщI къэс зэ Урысей Федерацэм щрагъэкIуэкI цIыхухэм я къэралпсо къыхэтхыкIыныгъэ. Мы гъэм ар бжыгъэр и лъабжьэу зэхэтынущ. Иджыблагъэ зэхаублащ ЦIыхухэм я урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм (ВПН) и дамыгъэ хъунур убзыхунымкIэ зэпеуэ. Абы хэт хъунущ художникхэр, дизайнерхэр, ар зы­фIэхьэлэмэт нэгъуэщI псори. Зи лэжьыгъэр нэхъыфIу къалъытэм саугъэту сом мин 60 хуагъэфэщэнущ. 
ЩIышылэм и 14-м къыIахын щIадзащ 2020 гъэм екIуэкIыну ЦIыхухэм я урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэм и дамыгъэр яубзыхун папщIэ зэхаубла зэпеуэм ягъэхь лэжьыгъэхэр. Абы къыщагъэлъэгъуэфынущ сыт хуэдэ теплъэри (цIыху, псэущхьэ, къэкIыгъэ, хьэпшып…). Къапщтэмэ, мыбы ипэ ита къыхэтхыкIыныгъэм и дамыгъэу щытащ щIалэ цIыкIу нэжэгужэ, футболкэ щыгъым «ВНП-2010» тетхауэ. Лэжьыгъэ псори къезыгъэхьахэм я IэдакъэщIэкIыу щытыпхъэщ икIи нэгъуэщIым и жэрдэм е щыIа дамыгъэхэм ящыщ Iыхьэ хэт хъунукъым. Зэпеуэм хэтхэм къагъэсэбэпыфынущ «ВНП-2020» тхыгъэр. 
ТекIуэныгъэр зыхуагъэфэщам и лэжьыгъэр къыхэтхыкIыныгъэм ехьэлIа Iуэхугъуэ псоми хагъэхьэнущ икIи ВНП-2020-м и хъыбарегъащIэ тхыгъэхэм, нэтынхэм интернетми, телевиденэми, зэхуэсхэр щекIуэкIми къыщагъэсэбэпынущ. 
Зэпеуэм хуагъэхьэзыра лэжьыгъэхэр мазаем (февралым) и 10-м мэзкуу зэманымкIэ сыхьэт 12-м нэсыхукIэ Iахынущ. Абы хэт хъунущ зи ныбжьыр илъэс 18 ирикъуа Урысей Федерацэм и дэтхэнэ цIыхури. Ар зи мурадхэм нэхъ пасэу зыщрагъэтхын хуейщ ВНП-2020-м и сайтым (www.strana2020.ru) икIи зэпеуэм зэрыхэтыр къигъэлъэгъуапхъэщ. Апхуэдэхэм я лэжьыгъэхэр Инстаграмым щаIэ напэкIуэцIым иралъхьэ икIи @strana2020-м #талисман_перепись хештегымкIэ щаубзыху. Хэт хуейми зыхигъэгъуэзэн хуэдэу лэжьыгъэхэр зэIухауэ икIи .png е .jped теплъэм хуэкIуэу щытыпхъэщ. Дэтхэнэми игъэхь лэжьыгъэхэр щым щIигъу хъунукъым.
Зэпеуэм щытекIуар лIэужьыгъуитIкIэ ягъэбелджылынущ: ВНП-2020-м и сайтым хэт хуейми Iэ щаIэткIэрэ ар зи IэщIагъэ художникхэр, дизайнерхэр, Росстатым, «Комсомольская правда» ИД-м я лIыкIуэхэр, зэхьэзэхуэр къызэзыгъэпэщхэр зыхэт жюримрэ. 
IэIэтым мазаем и 11-м ВНП-2020-м и сайтым щыщIи­дзэнущ. Абы зыщезыгъэтха дэтхэнэ зыми зыхуейм Iэ ­хуиIэт хъунущ, игу ирихьам хуэзанщIэу «сигу ирохь» («лайк») игъэувкIэрэ. «Лайк»-хэм я куэдагъыр балл бжыгъэм хуагъэкIуэж. IэIэтым кърикIуам ипкъ иткIэ лэжьыгъэ нэхъыфIхэм я шорт-лист зэхагъэувэ. 
Шорт-листым ихуа лэжьыгъэхэм я фIагъыр адэкIэ ­къалъытэ. Жюрим хэт дэтхэнэми нэхъ лэжьыгъэфIхэм хуигъэфащэ балл бжыгъэр хуегъэув. Баллхэр ябжыжа иужькIэ, къалъытэ ЦIыхухэм я урысейпсо къыхэтхы­кIыныгъэм и дамыгъэ нэхъыфIыр зыгъэхьэзырар хэтми. Зэпеуэм кърикIуахэр 2020 гъэм мазаем и 28-м фIэмыкIыу ВНП-2020-мрэ «Комсомольская правда»-мрэ я сайтхэм, къищынэмыщIауэ, къыхэтхыкIыныгъэм социальнэ сетхэм щаIэ официальнэ напэкIуэцIхэм иралъхьэ. 
Зэпеуэм теухуа хъыбархэм нэхъ зыубгъуауэ зыщыбгъэгъуэзэфынущ talisman@strana2020.ru-м утхэмэ. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, ЦIыхухэм я урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэр 2020 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-м щыщIэдзауэ 31-м пщIондэ екIуэкIынущ, бжыгъэхэр зи лъабжьэ Iэмалхэр къагъэсэбэпурэ.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


10.08.2020
07.08.2020
05.08.2020
03.08.2020