Пашэхэр зэныкъуэкъухукIэ, нэгъуэщIхэр япэ йощ

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм щызэIущIат зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ Налшык и «Мурбек»-мрэ. Ахэр зэныкъуэкъухукIэ, нэгъуэщIхэр япэ ищащ.
«ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щэбэтым щекIуэкIа зэIущIэм еплъыну цIыху куэд къызэхуэсат. Абы и щхьэусы­гъуэр гурыIуэгъуэт: зэпеуэм бжьыпэр щызыубыда Налшык и «Мурбек»-м къригъэблэгъат нэгъабэрей зэхьэзэхуэм ­щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-р. Зэрыхуагъэфэщауэ, джэгур хуабжьу удэзыхьэх хъуащ. Абы щыгъунэжт зэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэр, гъуэр къыщащтэфыну Iэмал гъуэзэджэхэр. АрщхьэкIэ, нэхъ лъэщыр зэхамыгъэкIауэ лъэныкъуэхэр зэбгъэдэкIыжащ - 1:1-уэ.
Пашэхэр зэрызехьэхукIэ, абыхэм къакIэлъеIэхэр япэ ищащ. Апхуэдэу «Кэнжэр» япэ увыпIэм къыщыхутащ, «Малка»-р хигъащIэри. 
Iэмал гъуэзэджэр къагъэсэбэпащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэми. «Ислъэмейм» ефIэкIа иужькIэ, ахэр етIуанэ увыпIэм нэс дэкIуэтеящ. 
Арати, тхьэмахуэ ипэкIэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызы­Iыгъа «Мурбек»-мрэ «Автозапчасть»-мрэ хэпщIыкIыу къе­кIуэтэхащ. АрщхьэкIэ зэпеуэр и кум нэса къудейуэ аращ икIи куэдым захъуэжыфынущ. 
Гъэхэм я зэблэкIыгъуэм иригъэкIуэкIа джэгугъуищми щытекIуэу пашэхэм я гупым гъунэгъу дыдэ яхуэхъуа Зеи­къуэ и «Шагъдийр» «Тэрчым» къызэтригъэувыIащ. Зи хьэрхуэрэгъухэм мы зэхьэзэхуэм топ мащIэ дыдэ (3) фIэкIа щахудэзымыгъэкIыф джылахъстэнейдэсхэм текIуэныгъэр зыIэрагъэхьэн папщIэ иджыри зы закъуэр яхурикъуащ.
«ГорИС-179 РусГидро»-м зы очко къыIэщIитхъыфащ езым хуэдэу кIэух увыпIэхэм къыщыхута Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш академием и командэм. Прохладнэдэсхэр аргуэрыжьти къыхэжаныкIыфакъым икIи мыгъэрей зэхьэзэхуэм зы топ закъуэ фIэкIа щыдамыгъэ­кIауэ щыхупIэм щхьэщытщ. 
Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм зэхуэкIыныгъэ къыщыхъуа­къым. Абы бжьыпэр зэрыщаIыгъщ «ХьэтIохъущыкъуейм» и пашэ Молэ Андемыркъанрэ «КъБКъУ»-м и щIыхьыр зыхъумэ Апажэ Чэримрэ. 
Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгу­гъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Автозапчасть» (Бахъсэн) - «Мурбек» (Налшык) - 1:1, «Малка» (Малкэ) - «Кэнжэ» (Кэнжэ) - 0:2, «Тэрч» (Тэрч) - «Шагъдий» (Зеикъуэ) - 1:0, «КъБКъУ» (Налшык) - «Ислъэмей» (Ислъэмей) - 1:0, «ГорИС-179 РусГидро» (Прохладнэ) - «КъБКъМУ» (Налшык) - 0:0, «Инал» (Къэрэгъэш) - «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) - 1:2, «Союз» (Сэрмакъ) - «Бабугент» (Бабугент) - 4:2.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


10.08.2020
07.08.2020
05.08.2020
03.08.2020