Тезырыр зыпшыныжхэми ИлъэсыщIэр ягъэлъэпIащ

ЩIыналъэ УФСИН-м тезырхэр щагъэзэкIуэж и IэнатIэхэм ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм, хабзэ зэрыхъуауэ, щрагъэкIуэкIащ щэнхабзэ, спорт Iуэху гуа­пэхэр. ПIалъэкIэ жылагъуэм пэIэщIэ хъуа цIыхухэм Iэмал ягъуэтащ я зэфIэкI ягъэлъэгъуэну. 
А махуэхэм ирагъэкIуэкIащ сурэт щIыным, усэ къе­джэным, акъыл жанагъ къэбгъэлъагъуэу упщIэм жэуап ­ептыным теухуа зэпеуэхэр. Ахэр зэхьэзэхуащ пщэфIэнымкIэ, илъэсыщIэ хьэпшып цIыкIухэр щIынымкIэ. Къи­щынэмыщIауэ, дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм тхьэелъэIухэр ирагъэкIуэкIащ. Тезырыр зыпшыныжхэр ирагъэплъащ Хэкум, цIыхугъэм теухуа кинофильмхэм. 
УФСИН-м и IуэхущIапIэхэм щрагъэкIуэкIащ шахматхэмрэ шашкэхэмкIэ, нардхэмкIэ зэпеуэхэр. Алэкъей Залым и унафэм щIэт «Мелодия добра» псапащIэ фондым и артисхэр хэту концертхэр къызэрагъэпэщащ. Абыхэм ягъэзэщIащ адыгэ, урыс, хамэ къэрал эстрадэ уэрэдхэр. А программэм хыхьащ къафэхэр, зэпеуэхэр. 
ИлъэсыщIэр щагъэлъапIэм къриубыдэу уголовнэ-гъэ­зэщIакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэр щыIащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я унагъуэхэм, къулыкъур езыхьэкI лэжьакIуэхэм я сабийхэм иратащ илъэсыщIэ тыгъэхэр. 
КъБР-м щыIэ УФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэм къызэри­тащи, щэнхабзэ, спорт Iуэхухэр лъабжьэ хуэхъуащ кабель телевиденэм и студием игъэхьэзыру тезырыр щапшыныж IуэхущIапIэ псоми щагъэлъэгъуа репортажым.

Зыгъэхьэзырар Дыгулыбгъу Жантинэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


10.08.2020
07.08.2020
05.08.2020
03.08.2020