Зауэ гуащIэхэмрэ текIуэныгъэр къэзыхьахэмрэ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ ­къулыкъущIэхэмрэ республикэм и Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IуэхущIапIэм и ветеранхэмрэ я зэIущIэ. Полковникыу къэрал кIуэцI ­къулыкъум къыхэкIыжа Шэджэм Залымджэрий и лекцэ-псалъэ­макъыр теухуат нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэр ирагъэкIуэту Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр хуит къызэращIыжам. Ап­хуэдэу зэIущIэм кърихьэлIат 115-нэ шу дивизэ щхьэхуэм и цIэкIэ щыIэ къэлъыхъуакIуэ гупым и гъэзэщIакIуэ унафэщI Заруцкий Олег. 
ИужькIэ лэжьакIуэхэр ирагъэблэгъащ зыгъэ­хьэзыры­ны­гъэмкIэ еджапIэ клас­сым икIи ­Заруцкий Олег абыхэм яригъэ-лъэгъуащ илъэс зыбжа­нэкIэ зэхуа­хьэса Хэку зауэшхэм и зэманым и хьэпшыпхэр: къа­гъуэта Iэщэ пкъыгъуэхэу, амунициехэу, щхьэзакъуэ хьэпшыпхэу совет, нэмыцэ сэлэтхэм яйхэр. Дэтхэнэ экспонатми епхащ цIыху гъащIэ.
Заруцкий Олег зэрыжиIамкIэ, Хэку зауэшхуэм и зэманым ехьэлIа куэд къыщагъуэтащ ­республикэм и Тэрч районым, 1942 гъэм и фокIадэм зауэшхуэ щекIуэкIа Курп лъагапIэхэм.
- Лэжьыгъэр щедгъэкIуэкIым дэ къэдгъуэтащ гъущI пыIэхэр, кумбыгъэхэр, гильзэм къыхэ­щIы­кIа Iэ­рыщI фэтыджэн лампI, улъия шыуан цIыкIу, балалайкэм и Iыхьэхэр, нэгъуэщI куэди, - къыхигъэ­щащ Заруцкий Олег. ГъущI пыIэхэм яIэ пхыу­дыпIэхэм лагъымхэр те­хуауэ ура­гъэгу­псыс, арщхьэкIэ ахэр къы­щыд­гъуэта щIы­пIэхэм цIыху къуп­щ­хьэхэм  дыщрихьэлIакъым. 
КъБР-м щыIэ УФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэм щыгъуазэ дызэрищIащи, а псоми къы­дэкIуэу Заруцкий Олег къызэ­хуэсахэм яхутепсэлъыхьащ 115-нэ шу дивизэм и цIэкIэ щыIэ къэ­лъыхъуакIуэ гупыр зэры­зэфIэува щIыпIэм.

УаРДЭ Жантинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ