АвтомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэм автомаши­нэщIэ 28-рэ къаIэрыхьащ. Абыхэм я IункIыбзэхэр полицейхэм яритащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Павлов Василий. 
Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ­щы­Iэм къигъэсэбэпыну ав­то­машинэщIэ 28-р иратащ. ­Ахэр хуагуэшащ КъБР-м щыIэ ­МВД-м, Урысей МВД-м республикэм щиIэ щIыналъэ IэнатIэ зэмылIэу­жьы­гъуэхэм я лэжьакIуэхэм. 
«УАЗ-Патриот», «Лада-Гранта», «Лада-Веста» автомашинэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьащ 2019 - 2022 гъэхэм тещIыхьа къэрал программэм ипкъ иткIэ. 
Транспортым хигъэхъуэнущ IэнатIэ 17-м я автопаркыр икIи мыгувэу къэгъэсэбэпын щIадзэнущ. Нэхъ гугъу дыдэхэм ящыщ  Урысей МВД-м Налшык ­къалэмкIэ и управленэм занщIэу къыIэрыхьащ автомашини 4. Абыхэм ящыщу 2-р иратащ 2019 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэмкIэ щIыналъэ орган нэхъыфIу къалъытэхэм. 
Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ, ­полицэм и генерал-майор Павлов Василий Iуэху гуа­пэмкIэ лэжьакIуэхэм ехъуэхъури, къы­хигъэщащ тран­спорты­щIэхэм лэжьакIуэхэм я лэ­жьыгъэр зэрырахьэкI щы­тыкIэр зэрыригъэ­фIэ­кIуэ­нур, жылагъуэ хабзэмрэ цIыхухэм я шынагъуэншагъэмрэ хъумэнымкIэ сэбэп зэрыхъунур. 

УЭРДОКЪУЭ Женя.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ