ЕтIуанэ зыгъэсэгъуэр йокIуэкI

ЩIышылэм и 31-м Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-м зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ дригъэкIуэкIыу япэ зыгъэсэгъуэр кърихьэлIа иужькIэ, махуищ-плIыкIэ зигъэпсэхури, «Спартак-Налшыкыр» Нартсанэ (Кисловодск) кIуащ. 
Ди щIалэхэм етIуанэ зыгъэсэгъуэр тхьэмахуитIкIэ ирахьэкIынущ. «Спартак-Налшыкым» иджыри къэс ­хэтахэм ядэщIыгъуу абы здашащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол школхэм я гъэсэн щIалэщIэ зыбжанэ. Дэтхэнэми Iэмал хъарзынэ игъуэтащ ди командэм и тренерхэм гу зылъригъэтэну.
Тхьэмахуэ ипэкIэ «Мэшыкъуэ-КМВ»-м щыдэджэгуам КIэбышэ Заур зи пашэ тренер гупым зэIущIэр ирыра­гъэгъэжьащ нэгъабэ тегъэщIапIэ нэхъыщхьэ ящIахэу гъуащхьэтет Щоджэн Борис, гъуащхьэхъумэхэу КIэды­кIуей Хьэчим, Белоусов Никитэ, Ольмезов Артур, Сындыку Темыркъан, гъуащхьэхъумэныкъуэхэу Салахетдинов Инсар, Дэхъу Ислъам, Хьэшыр Алан, Iэпщацэ Марат, гъуащхьауэхэу Мэшэжь Ратмиррэ Бацэ Къантемыррэ. ЕтIуанэ Iыхьэращ зыкIэлъыплъ щIалэщIэхэр къыщрагъэхьар. Абыхэм я гъусэу джэгум хэта Ашу Мурад 81-нэ дакъикъэм дигъэкIа топым «Спартак-Налшыкым» текIуэныгъэр 2:1-уэ къыхуихьащ.
Зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр иуха иужькIэ, ди командэм и Iуэхухэр зытетыр зэдгъэщIэну абы и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур зыхуэдгъэзащ:
- ТхьэмахуитI блэкIар хуабжьу купщIафIэу къэдгъэсэ бэпащ икIи дызыхущIэкъуа псори зэдгъэхъулIащ, - къыджиIащ абы. - «Мэшыкъуэ-КМВ»-м дыщыдэджэгум зэдгъэлъагъуну дыхуеящ зыгъэсэныгъэр зэрекIуэкIыр щIалэхэм зэрызыхащIэр. КъызэрыщIэкIамкIэ, къатохьэлъэ. ДяпэкIэ нэхъ дызэлэжьыпхъэхэр дубзыхуауэ Нартсанэ докIуэ. 
ЕтIуанэ зэхуэсыгъуэм налшыкдэсхэм загъэсэну ­къудейуэ аракъым, атIэ ахэр ирыщIагъэбыдэжу зэныбжьэгъугъэ зыбжани щIэх-щIэхыурэ ирагъэкIуэкIынущ. Хьэрхуэрэгъу къахуэхъуну зэкIэ зыхуагъэфащэхэм ящыщщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къыщыдыхэтхэу Прог­рессым и «Биолог-Новокубанск»-р, Ставрополь и «Динамо»-р, Черкесск и «Интер»-р, къищынэмыщIауэ, премьер-лигэм зыкъыщызыгъэлъагъуэ Грознэм и «Ахмат»-м и щIалэгъуалэ гупыр. 
«Спартак-Налшыкым» щыджэгухэм ехьэлIауэ нобэкIэ зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэри щыIэкъым. КIэбышэм къы­зэрыхигъэщамкIэ, цIыхуитI-щы зыхагъэхьэнкIэ хъунущ. 
- Тебэрды Тимур къытхыхьэжыну дыщыгугъат, арщхьэкIэ ар Мэхъэчкъалэ и «Легион-Динамо»-м хы­хьауэ жаIэ. Бажэ Амири дигъэлъэщынут, ауэ абы Иорданием зыкъыщыгъэлъэгъуэным пищэнущ. Джатэрывэ Къазбэчи къэтщтэжыфынут, нэгъуэщI къэрал цIыху зэрыхъуамкIэ паспорт къыдимыхатэмэ. (ЗэрыфщIэжщи, «Спартак-Налшыкым» иужькIэ ар Къэзахъстаным Iэпхъуэри, а къэралым и командэ къыхэхам и щIыхьыр ихъумащ - Ж.З.) Апхуэдэхэр къыщытхыхьэфынур ­бадзэуэгъуэм (июлым) и 1-м щыщIэдзауэщ. Къи­щынэмыщIауэ, ди командэм зэгуэр хэта футболист Iэзэхэм ящыщ зыгуэрхэм къагъэзэжыну я мурадмэ, ди гуапэу зыхэдгъэхьэжынущ. «Спартак-Налшыкыр» сыт щыгъуи апхуэдэхэм хуэныкъуэщ, - къыджиIащ КIэбышэм.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ