Къэпщытэныгъэхэм къахохъуэ

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къигъэлъэгъуащ ФIэ­кIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэм и мылъкукIэ 2020 гъэм цIыхухэм ирагъэ­щIыфыну уасэшхуэ зыхуэзэ медицинэ къэпщытэныгъэхэр. Абы хохьэ КТ-р, МРТ-р, УЗИ лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэр, узыфэ щхьэхуэхэм епха лабораторэ къэхутэныгъэхэр. Псори зэхэту Iуэхум текIуэдэнущ сом мини 189-рэ. 
Программэр ягъэзэщIэнущ узыр къы­зэрахутэ иджырей IэмэпсымэхэмкIэ къы­зэгъэпэщауэ лажьэ къэрал, уней медицинэ IуэхущIапIэхэм.
Уасэшхуэ зыхуэзэ медицинэ къэп­щытэ­ныгъэхэр пщIэншэу зыхуащIынухэр къы­хэз­ыхынур сымаджэр щыпсэу щIыпIэм щыIэ поликлиникэхэм епхауэ лажьэ ­дохутыр комиссэхэрщ. 
- БлэкIа илъэсым елъытауэ, нэхъыбэ ­хъуащ мы гъэм ирагъэкIуэкIыну къэпщы­тэныгъэхэм я бжыгъэр. Псалъэм папщIэ, абы хагъэхьащ лышх узыфэр нэхъ пасэу къызэрахутэ IэмалыщIэхэр, апхуэдэу КТ, МРТ, гу-лъынтхуэ узыфэхэм епха УЗИ къэпщытэныгъэхэми къахэхъуащ. Абы и фIыгъэкIэ Iэмал диIэнущ узыфэ шына­гъуэхэр и чэзум къэтхутэну икIи хэмытIасэу деIэзэну, - жиIащ КъБР-м узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рус­там. 

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ