Урысей Федерацэм и Кубокым щIэбэнхэр

Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэфIэкIащ бгы-лыжэ спортымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэ­хьэзэхуэм и еплIанэ, етхуанэ Iыхьэхэр. Абы хэтыну Терскол къыщызэхуэсат къэ­ралым и щIыналъэ 14-м къикIа спорт­смен 74-рэ. 
Москва, Санкт-Петербург къалэхэм, ­Ленинград, Москва, Киров, Мурманск, Красноярск, Кемеровэ, Челябинск областхэм, Краснодар, Камчатскэ, Алтай крайхэм, Сахалиным, Тэтэрстан республикэм къикIахэр мазаем и 6-м щыщIэ­дзауэ махуищкIэ Урысей Федерацэм и ­Кубокым и еплIанэ, етхуанэ Iыхьэхэм щызэныкъуэкъуащ. 
Зэхьэзэхуэр зэфIэкIа иужькIэ зэхэта ­гуфIэгъуэ зэIущIэм фIэхъус псалъэхэр спортсменхэм щыхужаIащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Атакуев Р., «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и унафэщIым и къуэдзэ Тол­батов А., КъБР-м СпортымкIэ и минис­терствэмрэ Олимп советымрэ я лIыкIуэ Заруцкий А., ЛыжэмкIэ дунейпсо феде­рацэм къикIа Эдер Петер, Къэбэрдей-Балъкъэрым Бгы-лыжэ спортымрэ сноубордымкIэ и федерацэм и тхьэмадэ, «Iуащхьэмахуэ курорт» АО-м и унафэщI Беккаев Хь. сымэ.
ЦIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ щхьэхуэу ирагъэкIуэкIа зэпеуэм щытекIуа­хэмрэ къы­щыхэжаныкIахэмрэ дамыгъэ лъапIэ­хэр абыхэм иратыжащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и саугъэт щхьэхуэр хуагъэфэщащ командэ нэхъыфIым. Ар Москва къалэм ейм лъысащ.
И унафэм щIэт «Iуащхьэмахуэ курорт» АО-м и лIыкIуэхэу Европэм фрирай­дымкIэ и зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ щы­зы­Iэ­рызыгъэхьа Нэхущ Сэлимрэ Узденов Идрисрэ Беккаевым зэIущIэм къыщы­хигъэщхьэхукIащ икIи щытхъу тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ яхуигъэфэщащ.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ