Утыку йохьэ

Прохладнэ къалэр жыджэру хэтщ 2020 гъэм къриу­быдэу щIыпIэхэм я теплъэр егъэфIэкIуэным теухуа ­проект нэхъыфIхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм.
Дизайн проектхэр гъэхьэзырынымкIэ къызэрагъэпэща гуп щхьэхуэм хагъэхьащ зи IэщIагъэм хуэIэижь архитекторхэр, а IэщIагъэм дихьэхыу хуеджэ студентхэр, «Ярус» фIэщыгъэм щIэту лажьэ гупым я Iэдакъэ къы­щIэкIащ цIыхубэ зэхуэсыпIэхэр, лъэс зекIуапIэхэр, зыгъэпсэхупIэ паркхэр гъэщIэрэщIэнымрэ зэIузэпэщ щIы­нымрэ ехьэ­лIа лэжьыгъэ куэд. Ахэр апхуэдэу йолэжь щэнхабзэ, тхыдэ фэеплъ щIыпIэхэр къэгъэщIэрэщIэжыным, щIыуэпсыр ­хъумэным тегъэщIа унэтIыныгъэхэми къыпакIухьыркъым.
Мы Iуэхум теухуауэ къызэрагъэпэща ­комиссэм хэтхэр япэщIыкIэ проектхэм хоплъэри, псори зэдэарэзыуэ зэ­лэжьыну объектхэр ягъэбелджылы. Ап­хуэдэу къыхахащ Ленинымрэ Гагаринымрэ я уэрам зэ­хэкIыпIэмрэ абы ­къыбгъурылъ «Фэеплъ лъэс зекIуа­пIэмрэ». «Ярусым» хэт IэщIагъэлIхэм а щIыпIэхэм щIэ­рыщIагъ халъхьэнущ.
Архитекторхэм я зэфIэкI псори ирахьэлIэ иджырей дунейпсо мардэхэм тету Iуэхур кърахьэлIэным. Лэжьыгъэр зэрекIуэкIым щыкIэлъыплъ Интернет-напэкIуэцIи къызэ­Iуахащ.

Шэрэдж Дисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ