Кэнжэр Бахъсэным пэлъэщыну?

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2019 - 2020 гъэхэм я щIымахуэ чемпионатыр иухыным джэгу­гъуищ къэнэжауэ аращ. Абы и дыщэ медалхэм щIэбэнхэр кIуэ пэтми нэхъ мащIэ мэхъу.
Топ дагъэкIахэмрэ къыхудагъэкIахэмрэ зэрызэ­хущытым фIэкIа зэщхьэщыкIыныгъэ ямыIэу нобэм къэса республикэм и нэгъабэрей чемпион Бахъсэн и «Ав­тозапчасть»-мрэ куэдым хуамыгъэфэщауэ абы ныкъуэ­къуэгъу лъэщ къыхуэхъуа «Кэнжэмрэ» я зэпэщIэтыныгъэр щиухынур, хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, иужь дыдэ джэгугъуэращ. Уеблэмэ езыхэр щызэIущIами ахэр зэрытемыгъэкIуауэ, 1:1-уэ, зэбгъэдэкIыжащ. ЗэкIэ бахъ­сэндэсхэм я Iуэхухэр нэхъыфIщ, ауэ къэнэжа джэгу­гъуищым иджыри къэхъунур хэт ищIэн.
Щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта зэIущIэхэми къагъэ­лъэгъуащ «Автозапчасть»-м и чемпионыгъэр иу­тIыпщыну зэрызимыгъэхьэзырыр. Ар бжыгъэшхуэкIэ, 7:1-уэ, «Ислъэмейм» текIуащ. «Кэнжэм» и хьэрхуэрэгъуа Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и командэм зэрефIэкIыфар топитIкIэщ. А зэщхьэщыкIы­ны­гъэ псори иужькIэ къабжыжын хуей хъуну къыщIэкIынущ.
Мы зэпеуэм зыми щыхимыгъэщIэфа Налшык и «Мурбек»-ри дыщэм щIэбэнхэм ящыщщ, ауэ, иужь джэгугъуэм Налшык и «Спартак»-м и щIалэгъуалэ гупым зэрыпэмылъэщам и зэранкIэ, Iэмал щIагъуэ абыкIэ къыхуэнэжакъым. ДызыхуэкIуэ щэбэтым ар IущIэнущ чемпионыгъэр зи плъапIэ «Кэнжэм» икIи абы кърикIуэм куэд елъытащ адэкIэ бэнэныгъэр зэхьэзэхуэм зэрыщекIуэкIыну щIыкIэр. Кэнжэдэсхэми «Мурбек»-р хамыгъэщIэфмэ, очкоитI-щы  яфIэкIуэдынущи, «Автозапчасть»-р яIэщIэкIынущ. 
Иджыри къэс зэ фIэкIа зи хьэрхуэрэгъухэм пэмылъэща Къэрэгъэш и «Иналыр» иужь джэгугъитIми щытекIуащ. АбыкIэ Iэмал ягъуэтащ етIанэгъэ гуп нэхъыщхьэм къы­хагъэкIыну шынагъуэ зыщхьэщытхэм къащхьэщыкIуэтыну. 
ФIэщщIыгъуейщ нэгъабэ дыгъэгъазэм и 21 лъандэрэ зыми темыкIуэфа Прохладнэ и «ГорИС-179 РусГидро»-р зыгуэрым къригъэлыфыну. Абы иужькIэ зы очко закъуэ зыIэрагъэхьэфауэ аращ икIи куэд щIауэ я хьэрхуэ­­рэгъухэм зэрапэщIэтыну къарурэ жыджэрагъэрэ ядэп­лъагъуркъым. АрщхьэкIэ, хэт ищIэн? Зэхьэзэхуэм и кIэух ­джэгугъуэхэм узыпэмыплъа хьэлэмэт куэд къыщыхъу щыIэщ. 
Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр зэрыщиIыгъщ Сэрмакъ и «Союз»-м и пашэ Къэрэлъашэ Жэмалдин. Абы къыкIэлъокIуэ «ХьэтIохъущыкъуейм» щыджэгу Молэ Андемыркъан. 
Иджы фыщыдгъэгъуэзэнщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгу­гъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Спартак-Д» (Налшык) - «Мурбек» (Налшык) - 0:0, «Малка» (Малкэ) - «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) - 0:0, «Автозапчасть» (Бахъсэн) - «Ислъэмей» (Ислъэмей) - 7:1, «Кэнжэ» (Кэнжэ) - «КъБКъМУ» (Налшык) - 3:1, «Тэрч» (Тэрч) - «Союз» (Сэрмакъ) - 2:1, «ГорИС-179 РусГидро» (Прохладнэ) - «Бабугент» (Бабугент) - 1:6, «КъБКъУ» (Налшык) - «Инал» (Къэрэгъэш) - 0:1. 

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ