Къэбэрдей-Балъкъэрым жыг минхэр щыхасэ

«Фэеплъым и жыг хадэ» зыфIаща дунейпсо Iуэхур къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум.
Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи гъащIэр зыта лIыхъужьхэм я щIыхькIэ жыг зырыз хэсэныр къыхалъхьащ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ ТекIуэныгъэм и дзэзешэхэм я фэеплъыр хъумэ­нымкIэ фондымрэ. 
КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, я мурадыр зэхьэлIар цIыхухэр зэкъуагъэувэным и закъуэкъым, атIэ лIыгъэ зезыхьахэм я фэеплъыр хъумэнырщ. «Жыг мел­уан 27-р я фэеплъ хъунущ зауэм хэкIуэда цIыху мелуан 27-м», - жеIэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жы­лагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Амель­ченковэ Ольгэ.
Фэеплъ жыгым куэд «хуэпIуэтэжыфынущ». Абдежым унагъуэр щызэхуэсу и щIэблэр щыхигъэгъуазэ хъунущ я тхы­дэм, я лIыхъужьхэм я гъащIэ гъуэгуанэм. Мыхьэнэ ин зиIэ Iуэхур къызэрырахьэжьэрэ, хэтыну хуейхэм я бжыгъэм кIуэ пэтми хохъуэ. Апхуэдэхэщ волонтёр зэгухьэныгъэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, спортым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.
Акцэм узэрыхэтыну щIыкIэр: «Фэеплъым и жыг хадэ» Iуэхум ухэтын папщIэ садпамяти2020.рф сайтым уихьэн хуейщ. Апхуэдэуи ВКонтакте социальнэ сетым гуэдзэн щхьэхуэ щолажьэ, Iуэхум теухуауэ ухэзыгъэгъуазэ иту. Абдеж щIыналъэ уздэщыIэр къыщыхэбгъэщмэ, акцэр щекIуэкIыну щIыпIэмрэ зэманымрэ къыщыплъагъунущ. Къищы­нэмыщIауэ, сайтым зыщебгъэтхмэ, Iэмал уиIэщ хэпсэну жыгыр фэеплъ зы­хуэпщI лIыхъужьыр къэбгъэлъагъуэну. Iуэхум узэрыхэтам и тхылъыр электрон IэмалкIэ къыпIэрагъэхьэжынущ.

КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


01.04.2020
30.03.2020
27.03.2020
25.03.2020